Конкурентний бенчмаркінг у забезпеченні економічної безпеки приватних закладів вищої освіти

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Маринович В.В. Конкурентний бенчмаркінг у забезпеченні економічної безпеки приватних закладів вищої освіти. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності. – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». Київ, 2021.

Дисертацію присвячено забезпеченню економічної безпеки приватних закладів вищої освіти в умовах зменшення їх кількості, турбулентності ринку освітніх послуг і загострення конкурентної боротьби щодо можливостей реалізації продуктів освітньої діяльності шляхом застосування менеджмент-технології конкурентного бенчмаркінгу на підставі розробки концептуальних, методологічних і прикладних компонентів.

У роботі проаналізовано сутність процесу забезпечення економічної безпеки приватних закладів вищої освіти. Досліджено роль конкурентного бенчмаркінгу як менеджмент-технології забезпечення економічної безпеки приватних закладів вищої освіти. Систематизовано уявлення про сутність та функції конкурентного бенчмаркінгу. Визначено чинники, які впливають на формування стратегії приватних закладів вищої освіти щодо забезпечення їх економічної безпеки. Запропоновано типологію конкурентного бенчмаркінгу та його методичну конструкцію.

Окреслено особливості забезпечення економічної безпеки вітчизняних приватних закладів вищої освіти як суб’єктів господарської діяльності та висвітлено важливість їх адаптації до зовнішнього середовища. Визначено місце конкурентного бенчмаркінгу у забезпечення економічної безпеки закладів вищої освіти України. Представлено концепцію конкурентного бенчмаркінгу як менеджмент-технологію у системі забезпечення економічної безпеки приватних закладів вищої освіти. Визначено специфіку загроз у сфері приватної вищої освіти. особливість якої полягає в зменшенні загальної кількості закладів вищої освіти приватної форми власності та зменшенні середньої чисельності існуючих та потенційних споживачів освітніх послуг. Обгрунтовано зв’язок забезпечення економічної безпеки приватних закладів освіти з низкою викликів, що породжені гарантією якості освіти, конкурентоспроможністю приватних закладів вищої освіти та їх прибутковістю. Проаналізовано форми конкурентного бенчмаркінгу, що використовуються українськими закладами вищої освіти. Надано оцінку ефективності конкурентного бенчмаркінгу у закладах вищої освіти в контексті забезпечення економічної безпеки.

Запропоновано зміни в рамкових умовах використання конкурентного бенчмаркінгу. Виокремлено класичні форми конкурентного бенчмаркінгу, які потребують активізації використання. Розроблено модель забезпечення економічної безпеки приватних закладів вищої освіти. Запропоновано шляхи забезпечення економічної безпеки закладів вищої освіти шляхом застосування новітніх форм конкурентного бенчмаркінгу. Розвинуто в науковій площині створення центрів конкурентного бенчмаркінгу для сфери освіти.

Ключові слова: конкурентний бенчмаркінг, економічна безпека, (приватні) заклади вищої освіти, економічний агент, партнеризація, загрози, інноваційна модель, забезпечення економічної безпеки приватних закладів вищої освіти.

Маринович В.В. Конкурентный бенчмаркинг в обеспечении экономической безопасности частных высших учебных заведений. - На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 21.04.02 - экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности. - ВУЗ «Университет экономики и права «КРОК». Киев, 2021.

Диссертация посвящена обеспечению экономической безопасности частных высших учебных заведений в условиях уменьшения их количества, турбулентности рынка образовательных услуг и обострения конкурентной борьбы относительно возможностей реализации продуктов образовательной деятельности путем применения менеджмент-технологии конкурентного бенчмаркинга на основании разработки концептуальных, методологических и прикладных компонентов.

В работе проанализированы сущность процесса обеспечения экономической безопасности частных высших учебных заведений. Исследована роль конкурентного бенчмаркинга как менеджмент-технологии обеспечения экономической безопасности частных высших учебных заведений. Систематизированы представления о сущности и функциях конкурентного бенчмаркинга. Определены факторы, влияющие на формирование стратегии частных высших учебных заведений по обеспечению их экономической безопасности. Предложена типология конкурентного бенчмаркинга и его методическая конструкция.

Определены особенности обеспечения экономической безопасности отечественных частных высших учебных заведений как субъектов хозяйственной деятельности и освещена важность их адаптации к внешней среде. Определено место конкурентного бенчмаркинга в обеспечение экономической безопасности высших учебных заведений Украины. Представлена концепция конкурентного бенчмаркинга как менеджмент-технологии в системе обеспечения экономической безопасности частных высших учебных заведений. Определена специфика угроз в сфере частного высшего образования, особенность которой заключается в уменьшении общего количества высших учебных заведений частной формы собственности и уменьшении средней численности существующих и потенциальных потребителей образовательных услуг. Обоснована связь обеспечения экономической безопасности частных учебных заведений с рядом вызовов, порожденных гарантией качества образования, конкурентоспособности частных высших учебных заведений и их доходностью. Проанализированы формы конкурентного бенчмаркинга, используемые украинскими вузами. Дана оценка эффективности конкурентного бенчмаркинга в высших учебных заведениях в контексте обеспечения экономической безопасности.

Предложены изменения в рамочных условиях использования конкурентного бенчмаркинга. Выделены классические формы конкурентного бенчмаркинга, которые требуют активизации использования. Разработана модель обеспечения экономической безопасности частных высших учебных заведений. Предложены пути обеспечения экономической безопасности высших учебных заведений путем применения новейших форм конкурентного бенчмаркинга. Развито в научной плоскости создания центров конкурентного бенчмаркинга для сферы образования.

Кeywords: конкурентный бенчмаркинг, экономическая безопасность, (частные) высшие учебные заведения, экономический агент, партнеризация, угрозы, инновационная модель, обеспечение экономической безопасности частных высших учебных заведений.

Marynovych V. Competitive Benchmarking in Ensuring the Economic Security of Private Institutions for Higher Education. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.

The thesis for the scientific degree of the Сandidate of Economic Sciences, Specialty 21.04.02 – Economic Security of Business Entities.– «KROK» University. – Kyiv, 2021.

The dissertation is devoted to ensuring economic security of private higher education institutions in the conditions of their reduction, turbulence of the market of educational services and intensification of competition on possibilities of realization of products of educational activity by application of management technology of Competitive Benchmarking on the basis of development of conceptual, methodological and applied components.

The work analyzes the essence of the process of ensuring the economic security of private higher education institutions. The role of Competitive Benchmarking as a management technology for ensuring the economic security of private higher education institutions has been studied. The idea of the essence and functions of Competitive Benchmarking has been systematized. The factors influencing the formation of the strategy of private higher education institutions to ensure their economic security have been identified. The typology of Competitive Benchmarking and its methodical construction have been offered.

The peculiarities of ensuring the economic security of domestic private higher education institutions as economic entities have been outlined and the importance of their adaptation to the external environment has been highlighted. The place of Competitive Benchmarking in ensuring the economic security of higher education institutions of Ukraine has been determined. The concept of Competitive Benchmarking as a management technology in the system of economic security of private higher education institutions has been presented. The specifics of threats in the field of private higher education have been determined, the peculiarity of which is in reducing the total number of higher education institutions of private ownership and reducing the average number of existing and potential consumers of educational services. The connection between the economic security of private educational institutions and a number of challenges posed by the guarantee of the quality of education, the competitiveness of private higher education institutions and their profitability has been substantiated. The forms of Competitive Benchmarking used by Ukrainian higher education institutions have been analyzed. An assessment of the effectiveness of Competitive Benchmarking in higher education institutions in the context of economic security has been given.

Changes in the framework conditions for the use of Competitive Benchmarking have been proposed. The classic forms of Competitive Benchmarking, which need to intensify their use, have been singled out. A model for ensuring the economic security of private higher education institutions has been developed. Ways to ensure the economic security of higher education institutions by using of the latest forms of Competitive Benchmarking have been proposed. The creation of Competitive Benchmarking centers for the field of education has been developed in the scientific field.

Кeywords: Competitive Benchmarking, Economic Security, (Private) Higher Education Institutions, Economic Agent, Partnership, Threats, Innovative Model, Ensuring Economic Security of Private Higher Education Institutions.

Маринович Вікторія Володимирівна

Маринович Вікторія Володимирівна

Маринович Виктория Владимировна

Marynovych Viktoriia Volodymyrivna

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами