Механізм забезпечення кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Поскрипко Ю.А. Механізм забезпечення кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб`єктів господарської діяльності. – Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Київ, 2016.

Дисертація містить теоретичні положення та науково-практичні рекомендації щодо механізму забезпечення кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств.

У роботі розкрито сутність економічної безпеки підприємств з позицій системного підходу, роль та місце кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств та уточнено поняття «кадрова безпека». Визначені ризики та загрози кадровій безпеці, проведено їх оцінку та запропоновано комплекс заходів з їх мінімізації. Досліджено організаційні засади механізму забезпечення кадрової безпеки, проведено діагностику та оцінку складових елементів механізму забезпечення кадрової безпеки на основі групи індикаторів.

Розглянуто можливості удосконалення механізму забезпечення кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств та методики оцінки економічної результативності забезпечення кадрової безпеки. Розроблено організаційно-функціональну модель забезпечення кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств, яка дозволяє систематизувати сукупність основних елементів механізму забезпечення кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств.

Ключові слова: економічна безпека, система економічної безпеки, кадрова безпека, ризики, загрози кадровій безпеці.

Поскрипко Ю.А. Механизм обеспечения кадровой безопасности в системе экономической безопасности предприятий. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 21.04.02 – экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности. – ВУЗ «Университет экономики и права «КРОК», г. Киев, 2016.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 21.04.02 – экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности. – Высшее учебное заведение «Университет экономики и права «КРОК». – Киев, 2016.

Диссертация содержит теоретические положения и научно-практические рекомендации относительно механизма обеспечения кадровой безопасности в системе экономической безопасности предприятий.

В работе раскрыта сущность экономической безопасности предприятий с позиций системного подхода, роль и место кадровой безопасности в системе экономической безопасности предприятий и уточнено понятие «кадровая безопасность». Определены риски и угрозы кадровой безопасности, проведена их оценка и предложен комплекс мероприятий по их минимизации. Исследованы организационные принципы механизма обеспечения кадровой безопасности, проведена диагностика и оценка составных элементов механизма обеспечения кадровой безопасности на основе группы индикаторов.

Рассмотрена возможность усовершенствования механизма обеспечения кадровой безопасности в системе экономической безопасности предприятий и методика оценки экономической результативности обеспечения кадровой безопасности. Разработана организационно-функциональная модель обеспечения кадровой безопасности в системе экономической безопасности предприятий, которая позволяет систематизировать совокупность основных элементов механизма обеспечения кадровой безопасности в системе экономической безопасности предприятий.

Ключевые слова: экономическая безопасность, система экономической безопасности, кадровая безопасность, риски, угрозы кадровой безопасности.

Yu.A. Poskrypko Mechanism of personnel security maintenance in the economic security system of enterprises. – Manuscript.

Thesis for the obtaining of PhD scientific degree on the specialty 21.04.02 – Economic security of business entities. – «KROK» University of Economics and Law. – Kyiv, 2016.

The thesis contains theoretical concepts and scientific and practical recommendations for a mechanism of personnel security maintenance in the economic security system of enterprises.

The understanding of economic security with the system approach, the role and place of personnel security in the economic security system of enterprises were revealed and the concept of «personnel security» was clarified in this work. Risks and threats of personnel security were identified and assessed and a complex of measures to minimize them was proposed. The organizational basis for a mechanism of personnel security maintenance in the economic security system of enterprises was investigated, the diagnosis and assessment of the constituent elements of a mechanism of personnel security maintenance in the economic security system of enterprises were made according to developed methods based on indicators.

The possibilities of improving the mechanism of personnel security maintenance in the economic security system of enterprises and assessment methodology of the economic efficiency to ensure personnel security were considered. The organizational and functional model of personnel security in the economic security system of enterprises was developed that would allow to systematize the set of basic elements of a mechanism of personnel security maintenance in the economic security system of enterprises.

Кey words: economic security, economic security system, personnel security, risks, threats of personnel security.

Поскрипко Юрій Анатолійович

Поскрипко Юрій Анатолійович

Поскрипко Юрий Анатольевич

Poskrypko Yuriy Anatoliyovych

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Персональна сторінка

 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами