Організаційна модель диференціації та індивідуалізації навчання психології в закладах післядипломної педагогічної освіти

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Дубчак О. Б. Організаційна модель диференціації та індивідуалізації навчання психології в закладах післядипломної педагогічної освіти. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.10 - організаційна психологія; економічна психологія. – ВНЗ «Університет сучасних знань», м. Київ, 2016.

Дисертація присвячена вивченню стану психологічної підготовки вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти і, на цій основі, розробці та перевірці ефективності організаційної моделі процесу навчання психології під час курсової підготовки на засадах індивідуалізації та диференціації.

Аналізуються тенденції розвитку післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні, аспекти навчання дорослих. Визначено, що у вчителів існують усвідомлені та неусвідомлені психологічні проблеми. Усвідомлені проблеми вчителі у своїй практичній діяльності вирішують самостійно або із залученням фахівців. Неусвідомлені проблеми як особистого характеру, так і професійної екологічності спричиняють різного роду професійні деформації, які впливають на робочі стосунки і є причиною особистої дисгармонії.

На основі системного теоретичного аналізу розроблено організаційну модель, яка складається з п'яти етапів: пропедевтичний, діагностичний, основний, додатковий, підсумково-рефлексивний.

Визначено зміст, особливості організації і форми викладання психології в системі післядипломної педагогічної освіти на засадах диференціації та індивідуалізації. Розроблено й експериментально апробовано комплексну програму організації курсової підготовки з психології для всіх категорій, яка базується на потребах і запитах педагогів, попередніх знаннях і професійному досвіді, доведено її ефективність.

Ключові слова: післядипломна педагогічна освіта, організаційна модель, диференціація та індивідуалізація, усвідомлені проблеми, неусвідомлені проблеми, комплексна програма курсової підготовки.

Дубчак О. Б. Организационная модель дифференциации и индивидуализации обучения психологии в заведениях последипломного педагогического образования. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.10 - Организационная психология; экономическая психология. - ВУЗ «Университет современных знаний», г. Киев, 2016

Диссертация посвящена изучению состояния психологической подготовки учителей в системе последипломного педагогического образования и, на этой основе, разработке и проверке эффективности организационной модели процесса обучения психологии на основе индивидуализации и дифференциации во время курсовой подготовки.

Анализируются тенденции развития последипломного образования педагогических кадров в Украине, аспекты обучения взрослых. Определено, что у учителей есть осознанные и неосознанные психологические проблемы. Осознанные проблемы учителя в своей практической деятельности решают самостоятельно или с привлечением специалистов. Неосознанные проблемы как личного характера, так и профессиональной экологичности вызывают различного рода профессиональные деформации, которые влияют на рабочие отношения и являются причиной личной дисгармонии.

На основе системного теоретического анализа разработана организационная модель, состоящая из пяти этапов: пропедевтический, диагностический, основной, дополнительный, итогово-рефлексивный.

Определены содержание, особенности организации и формы преподавания психологии в системе последипломного педагогического образования на основе дифференциации и индивидуализации. Разработана и экспериментально апробирована комплексная программа организации курсовой подготовки по психологии для всех категорий, основанная на потребностях и запросах педагогов, предыдущих знаниях и профессиональном опыте, доказана ее эффективность.

Ключевые слова: после дипломное педагогическое образование, организационная модель, дифференциация и индивидуализация, осознанные проблемы, неосознанные проблемы, комплексная программа курсовой подготовки.

Dubchak O. B. The organizational model of differentiation and individualization of learning psychology in postgraduate teacher education. - Manuscript.

The dissertation is to obtain a scientific degree of candidate of psychological sciences. The specialty reference number and title: 19.00.10 - Organizational psychology; economic psychology. - University of Economics and Law «KROK», Kyiv, 2016.

The dissertation is devoted to the study of the teacher's psychological training in the system of postgraduate teacher education and on this basis it involves designing and verification of the efficiency of organizational model of the psychology learning process during the training course on the principles of individualization and differentiation.

Developing trends of postgraduate teacher education in Ukraine and the problems of adult education are analyzed. It has been determined that teachers have conscious and unconscious psychological problems. Teachers solve conscious problems of their practice alone or with the help of experts. Unconscious problems both personal and professional environmental reason cause various kinds of professional deformations affecting the working relationships and become the reason of personal disharmony.

An organizational model was created based on the theoretical analysis system which consists of five stages: propaedeutic, diagnostic, basic, additional, final-reflexive.

The content, features of organization and forms of tuition psychology in postgraduate teacher education on the principles of differentiation and individualization has been determined. It has also been developed and experimentally tested a comprehensive program of organization of psychology course training for all categories which is based on the needs and demands of teachers, previous knowledge and professional experience. The effectiveness is proved.

Key words: postgraduate teacher education, organizational model, differentiation and individualization, conscious problems, unconscious problems, a comprehensive program of training courses.

Дубчак Олена Борисівна

Дубчак Олена Борисівна

Дубчак Елена Борисовна

Dubchak Elena Borisovna

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами