Психологічні особливості розвитку організаційної культури кафедри вищого навчального закладу

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Апішева А. Психологічні особливості розвитку організаційної культури кафедри вищого навчального закладу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.10 – Організаційна психологія; Економічна психологія. – Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Київ, 2020.

Робота присвячена вивченню психологічних особливостей розвитку організаційної культури кафедри закладу вищої освіти (ЗВО).

Досліджено зміст поняття «організаційна культура», проаналізовано сутність та функції організаційної культури, розглянуто основні підходи до розвитку організаційної культури. Розроблено авторську теоретичну модель організаційної культури кафедри ЗВО. Психологічні особливості організаційної культури кафедри розглядаються на трьох рівнях: мікрорівні (рівень внутрішнього середовища всередині кафедри ЗВО), мезорівні (рівень зовнішнього середовища в межах ЗВО) і макрорівні (рівень зовнішнього середовища, поза ЗВО). Для кожного з рівнів запропоновано критерії успішності організаційної культури кафедри. Емпірично встановлено, що організаційні культури об'єктивно результативних кафедр різних напрямків підготовки фахівців мають різні типологічні особливості і можуть бути як «сприятливими», так і «несприятливими».

Пропонується використовувати SWOT-аналіз для планування напрямів розвитку організаційної культури кафедри ЗВО. Визначено основні напрямки розвитку організаційної культури кафедри з урахуванням її психологічних особливостей: типологічний; психолого-педагогічний; безпековий; іміджевий. Представлена програма розвитку організаційної культури кафедри ЗВО, яка складається з інформаційно-діагностичного, типолого-організаційного, психолого-педагогічного, безпекового та мотиваційно-комунікативного розділів. Пропонується впровадження психологічного супроводу розвитку організаційної культури кафедри, яке передбачає наступні етапи: стратегічно-визначальний; діагностичний; планово-аналітичний; програмний, реалізаційно-контролюючий; коригувальний.

Ключові слова: організаційна культура кафедри закладу вищої освіти, напрями планування розвитку організаційної культури кафедри закладу вищої освіти, програма розвитку організаційної культури кафедри закладу вищої освіти

Апишева А. Психологические особенности развития организационной культуры кафедры высшего учебного заведения. – Квалификационная научная работа на правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.10 – Организационная психология; Экономическая психология. – Высшее учебное заведение «Университет экономики и права «КРОК». – Киев, 2020.

Работа посвящена изучению психологических особенностей развития организационной культуры кафедры высшего учебного заведения.

Исследовано содержание понятия «организационная культура», проанализированы сущность и функции организационной культуры, рассмотрены основные подходы к развитию организационной культуры. Разработана авторская теоретическая модель организационной культуры кафедры высшего учебного заведения. Психологические особенности организационной культуры кафедры рассматриваются на трех уровнях: микроуровне (уровень внутренней среды кафедры), мезоуровне (уровень внешней среды в пределах вуза) и макроуровне ( уровень внешней среды за пределами вуза). Для каждого из уровней предложены критерии успешности организационной культуры кафедры. Эмпирически установлено, что организационные культуры объективно результативных кафедр различных направлений подготовки специалистов имеют разные типологические особенности и могут быть как «благоприятными», так и «неблагоприятными».

Предлагается использовать SWOT-анализ для планирования направлений развития организационной культуры кафедры высшего учебного заведения. Определены основные направления развития организационной культуры кафедры с учетом ее психологических особенностей: типологическое; психолого-педагогическое; безопасностное; имиджевое. Представлена программа развития организационной культуры кафедры высшего учебного заведения, которая состоит из информационно-диагностического, типолого-организационного, психолого-педагогического, безопасностного и мотивационно-коммуникационного разделов. Предлагается внедрение психологического сопровождения развития организационной культуры кафедры, которое предусматривает следующие этапы: стратегически-определяющий; диагностический; планово-аналитический; программный, реализационно-контролирующий; корректирующий.

Ключевые слова: организационная культура кафедры высшего учебного заведения, направления планирования развития организационной культуры кафедры высшего учебного заведения, программа развития организационной культуры кафедры высшего учебного заведения

Apisheva A. Psychological Distinctive Features of Organisational Culture Development in a Department of a Higher Educational Establishment. – Qualifying scientific work with manuscript copyright.

Thesis for the Candidate Degree in Psychological Sciences, speciality 19.00.10 – Organizational Psychology; Economic Psychology. –University “KROK”. – Kyiv, 2020.

The work is devoted to the study of the psychological characteristics of the development of organizational culture of the department of higher education.

The content of the concept of "organizational culture" is investigated, the essence and functions of organizational culture are analyzed, the main approaches to the development of organizational culture are considered. The author's theoretical model of organizational culture of the department of higher education has been developed. Psychological features of the organizational culture of the department are considered at three levels: micro level (level of the internal environment, within the department of the university), meso-level (level of the external environment, within the university) and macro level (level of the external environment, outside the university). For each of the levels proposed criteria for the success of the organizational culture of the department. It has been empirically established that organizational cultures of objectively productive departments of various areas of training of specialists have different typological features and can be either “favorable” or “unfavorable”.

It is proposed to use the SWOT analysis for planning the development directions of the organizational culture of the department of a higher educational institution. The following directions of the development were identified: typological; psychological-pedagogical; safety-related; image-related. A program is presented to promote the development of organizational culture of the department of higher education institutions, which consists of information-diagnostic, typological, organizational, psychological and pedagogical, security and motivational and communication sections. The proposed introduction of psychological support for the development of organizational culture of the department, which includes the following steps: strategically-defining; diagnostic; planning and analytical; software, implementation and controlling; corrective.

Keywords: organizational culture of the department of a Higher Educational Establishment, planning directions for the development of organizational culture of the department of a Higher Educational Establishment, the program of development of organizational culture of the department of a Higher Educational Establishment

Апішева Амінет Шабанівна

Апішева Амінет Шабанівна

Апишева Аминет Шабановна

Apisheva Aminet Shabanovna

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами