Ризик-орієнтоване управління в системі економічної безпеки підприємства

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Герасименко О.М. Ризик-орієнтоване управління в системі економічної безпеки підприємства. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб'єктів господарської діяльності (економічні науки). – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». Київ, 2021.

Дисертацію присвячено забезпеченню економічної безпеки підприємства в умовах зростання та підвищення мінливості ризиків господарювання шляхом застосування ризик-орієнтованого управління на підставі розробки концептуальних, методологічних і прикладних компонентів.

У роботі побудовано концепцію ризик-орієнтованого управління у системі економічної безпеки підприємства. Визначено місце та зміст політики ризик-орієнтованого управління в системі економічної безпеки підприємства як інструменту покращення інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування системи економічної безпеки підприємства. Запропоновано створення і затвердження документу – «Політики ризик-орієнтованого управління підприємства». Розроблено методику оцінювання рівня економічної безпеки підприємства при використанні в її системі ризик-орієнтованого управління. Вдосконалено структуру системи економічної безпеки підприємства шляхом встановлення місця ризиків у її пріоритетних елементах, таких як об'єкт, суб'єкт і функціональні складові системи та фактори впливу.

Доповнено методичні підходи до ризик-менеджменту через розробку алгоритму управління ризиками на підприємствах України. Модернізовано процедуру управління системою економічної безпеки підприємства шляхом інтеграції до неї процесу ризик-орієнтованого управління. Оновлено процеси виявлення, ідентифікації та систематизації ризиків окремих суб'єктів господарювання різних видів економічної діяльності. Оптимізовано науково-методичний підхід до управління ризиками на підприємстві, що відрізняється використанням оновленої карти ризиків як документу, що містить класифікатор ризиків, матрицю ризиків та іншу інформацію, для проведення ранжування ризиків із використанням удосконаленої декомпозиції ERM.

Розширено теоретичні засади функціонування системи економічної безпеки підприємства в умовах інформаційної економіки, а також понятійно-категорійний базис управління в системі економічної безпеки підприємства шляхом поглиблення змісту понять, які характеризують вплив посилення мінливості ризиків, небезпек і загроз на стан системи економічної безпеки підприємства. Проведено декомпозицію системи економічної безпеки підприємства. Розширено науково-практичні підходи щодо визначення стратегічних перспектив підприємства за результатами ефективного управління ризиками в системі економічної безпеки.

Ключові слова: економічна безпека підприємства, ризик-орієнтоване управління, ризик-менеджмент, система економічної безпеки, ризики, загрози, небезпеки, інтеграція, інформаційна економіка, реєстр ризиків, картографування, стандартизація управління ризиками.

Герасименко Е.М. Риск-ориентированное управление в системе экономической безопасности предприятия. - На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 21.04.02 - экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности (экономические науки). - Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого. - ВУЗ "Университет экономики и права «КРОК». Киев, 2021.

Диссертация посвящена обеспечению экономической безопасности предприятия в условиях роста и повышения изменчивости рисков хозяйствования путем применения риск-ориентированного управления на основании разработки концептуальных, методологических и прикладных компонентов.

В работе построено концепцию риск-ориентированного управления в системе экономической безопасности предприятия. Определено место и содержание политики риск-ориентированного управления в системе экономической безопасности предприятия как инструмента улучшения информационно-аналитического обеспечения функционирования системы экономической безопасности предприятия. Предложено создание и утверждение документа - «Политики риск-ориентированного управления предприятия». Разработана методика оценки уровня экономической безопасности предприятия при использовании в ее системе риск-ориентированного управления. Усовершенствована структура системы экономической безопасности предприятия путем установления места рисков в ее приоритетных элементах, таких как объект, субъект и функциональные составляющие системы и факторы влияния.

Дополнено методические подходы к риск-менеджменту через разработку алгоритма управления рисками на предприятиях Украины. Модернизировано процедуру управления системой экономической безопасности предприятия путем интеграции в нее процесса риск-ориентированного управления. Обновлено процессы выявления, идентификации и систематизации рисков отдельных субъектов хозяйствования различных видов экономической деятельности. Оптимизированный научно-методический подход к управлению рисками на предприятии, отличается использованием обновленной карты рисков как документа, содержащего классификатор рисков, матрицу рисков и другую информацию, для проведения ранжирования рисков с использованием усовершенствованной декомпозиции ERM.

Расширены теоретические основы функционирования системы экономической безопасности предприятия в условиях информационной экономики, а также понятийно-категорийный базис управления в системе экономической безопасности предприятия путем углубления содержания понятий, характеризующих влияние усиления изменчивости рисков, опасностей и угроз на состояние экономической безопасности предприятия. Проведено декомпозицию системы экономической безопасности предприятия. Расширено научно-практические подходы к определению стратегических перспектив предприятия по результатам эффективного управления рисками в системе экономической безопасности.

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, риск-ориентированное управление, риск-менеджмент, система экономической безопасности, риски, угрозы, опасности, интеграция, информационная экономика, реестр рисков, картографирование, стандартизация управления рисками.

Herasymenko O. Risk-oriented management in the system of economic security of the enterprise. – Manuscript.

The thesis for the degree of Doctor of Economic Sciences, specialty 21.04.02 – Economic Security of Business Entities (economic sciences). – Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy. – «University of Economics and Law «KROK». – Kyiv, 2021.

The dissertation is devoted to ensuring economic security of the enterprise in the conditions of growth and increase of variability of risks of managing by application of risk-oriented management on the basis of development of conceptual, methodological and applied components.

In the work the concept of risk-oriented management in the system of economic security of the enterprise is constructed. The place and content of the policy of risk-oriented management in the system of economic security of the enterprise as a tool to improve the information and analytical support of the functioning of the system of economic security of the enterprise are determined. The creation and approval of the document ‒ "Policy of risk-oriented management of the enterprise" is offered. A method for assessing the level of economic security of the enterprise when using risk-oriented management in its system has been developed. The structure of the economic security system of the enterprise has been improved by establishing the place of risks in its priority elements, such as the object, subject and functional components of the system, and the factors influencing them.

Methodical approaches to risk management have been supplemented through the development of a risk management algorithm at Ukrainian enterprises. The procedure for managing the economic security system of the enterprise has been modernized by integrating the risk-oriented management process into it. The processes of identification and systematization of risks of individual economic entities of different types of economic activity have been updated. Optimized scientific and methodological approach to risk management in the enterprise, characterized by the use of an updated risk map as a document containing a risk classifier, risk matrix and other information for risk ranking using advanced ERM decomposition is offered.

The theoretical foundations of the economic security system in the information economy, as well as the conceptual and categorical basis of management in the economic security system by deepening the content of concepts that characterize the impact of increasing variability of risks, dangers and threats on the economic security system are expanded. The decomposition of the economic security system of the enterprise was carried out. Scientific and practical approaches to determining the strategic prospects of the enterprise based on the results of effective risk management in the system of economic security are expanded.

Кeywords: economic security of enterprise, risk-oriented approach, management, risk management, economic security system, risks, threats, dangers, integration, information economy, risk register, mapping, standardization of risk management

Герасименко Олена Михайлівна

Герасименко Олена Михайлівна

кандидат економічних наук

Герасименко Елена Михайловна

кандидат экономических наук

Herasymenko Olena Mykhailivna

PhD in Economics

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами