Інноваційний вектор формування людського потенціалу України

  • uk-UA

  • en-GB

Інноваційний вектор формування людського потенціалу України

Петрова Ірина Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу, Університету економіки і права «Крок»

Стаття присвячена виявленню ключових проблем людського потенціалу України з урахуванням перспектив інноваційного розвитку економіки. На основі дослідження тенденцій формування ринку інноваційної праці та ринку освітніх послуг обґрунтовано напрями подальшого розвитку людського потенціалу на засадах компетентнісного підходу.

Ключевые слова: людський потенціал, компетенції, ринок інноваційної праці, ринок освітніх послуг.

Innovative vector of formation of human potential of Ukraine

Irina Petrova Doctor of Economical Sciences, Professor, Head of the Department of Management and Marketing “KROK” University

The article is devoted to the reveal of the key problems of Ukrainian human potential taking into consideration prospective of the innovative development of economy. Based on the research of the trends shaping the market of innovative labour and market of educational services directions of further development of the human potential were substantiated on competencebased approach.

Keywords: human potential, competence, market of innovative labour, market of educational services.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами