«Торгівля цінними паперами» (Розділ ІX. Фінансові обчислення)

 • Автор: ,
 • Рік:
 • Категорія: Підручники
 • Дисципліна: Торгівля цінними паперами
 • Спеціальність: Фінанси і кредит, Банківська справа
 • № комплекту: «Торгівля цінними паперами»
 • Підрозділ: Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 42
 • ISBN: 978-966-7735-62-3
 • ББК: 65.262.2
 • УДК: 336.763
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Фінансові обчислення

Методологія дослідження. В розділі 9 було досліджено: дисконтування, ставка дисконту, чистий зведений дохід (NPV), термін окупності (PP), внутрішня норма дохідності (IRR), індекс рентабельності (PI), лотерея, очікувана дохідність, дисперсія, стандартне відхилення, функція корисності, детермінований еквівалент, ставлення до ризику.

Результати. У розділі 9 Фінансові обчислення підручника «Торгівля цінними паперами» було розглянуто: дисконтування, показники економічної ефективності фінансового проекту, залежність чистого зведеного прибутку від розміру місячної ставки дисконту. Оцінено майбутній дохід інвестора, як випадкової величини. Також були наведені основні типи індивідуального ставлення до ризику, ідентифікація індивідуальної функції корисності доходу, обчислення суб’єктивної оцінки випадкового доходу. Проведене приближене обчислення детермінованого еквіваленту випадкового доходу.

Новизна. Запропоновано стратегію та програму розвитку фондового ринку в Україні. Здійснено класифікацію тенденцій становлення та розвитку фондового ринку. Запропонована стратегія та програма розвитку фондового ринку України, метою якої є формування конкурентоспроможного національного фондового ринку на основі поступового зменшення його спекулятивної складової з одночасним зростанням інвестиційно спрямованого сегменту в умовах фінансової глобалізації, рівня інтернаціоналізації світової економіки, який зростає, та виконання ним основної функції – забезпечення вільного та швидкого перетоку інвестиційного капіталу.

Практична значущість. Автори пропонованого підручника намагалися не лише дати необхідні знання своїм читачам, а й зробили спробу унебезпечити їх від негативних наслідків реалізації ризику у процесі торгівлі цінними паперами. Розраховується, що даний підручник стане до смаку не тільки студентам вищих економічних навчальних закладів та економічних спеціальностей бакалаврського рівня підготовки, аспірантам, викладачам, а і тим практикам, для яких торгівля цінними паперами є основним видом професійної діяльності.

Финансовые вычисления

Методология исследования. В главе 9 было исследовано: дисконтирование, ставка дисконта, чистый сводный доход (NPV), срок окупаемости (PP), внутренняя норма доходности (IRR), индекс рентабельности (PI), лотерея, ожидаемая доходность, дисперсия, стандартное отклонение, функция полезности, детерминированный эквивалент, отношение к риску.

Результаты. В разделе 9 Финансовые вычисления учебника «Торговля ценными бумагами» было рассмотрено: дисконтирование, показатели экономической эффективности финансового проекта, зависимость чистого сводного прибыли от размера месячной ставки дисконта. Оценен будущий доход инвестора, как случайной величины. Также были приведены основные типы индивидуального отношения к риску, идентификация индивидуальной функции полезности дохода, исчисления субъективной оценки случайного дохода. Проведенное приближенных вычисления детерминированного эквивалента случайного дохода.

Новизна. Предложена стратегия и программа развития фондового рынка в Украине. Осуществлена классификация тенденций становления и развития фондового рынка. Предложенная стратегия и программа развития фондового рынка Украины, целью которой является формирование конкурентоспособного национального фондового рынка на основе уменьшению его спекулятивной составляющей с одновременным ростом инвестиционно направленного сегмента в условиях финансового глобализации, уровня интернационализации мировой экономики, который растет, и выполнение им основной функции - обеспечение свободного и быстрого перетока инвестиционного капитала.

Практическая значимость. Авторы предлагаемого учебника пытались не только дать необходимые знания своим читателям, но и попытались обезопасить их от негативных последствий реализации риска в процессе торговли ценными бумагами. Рассчитывается, что данный учебник придется по вкусу не только студентам высших экономических учебных заведений и экономических специальностей бакалаврского уровня подготовки, аспирантам, преподавателям, а и тем практикам, для которых торговля ценными бумагами является основным видом профессиональной деятельности.

Financial calculation

Research Methodology. Section 9 were investigated: the discount, the discount rate, the net consolidated income (NPV), payback period (PP), internal rate of return (IRR), Profitability Index (PI), lottery, expected return, variance, standard deviation, utility function, deterministic equivalent, attitude to risk.

Results. Chapter 9 Financial calculus textbook "Trading securities" were considered: Discount financial indicators of economic efficiency of the project, the dependence of the net consolidated profit of the size of the monthly discount rate. Estimated future income of the investor as a random variable. They also are the main types of individual attitude to risk, identification of individual utility function of income, computation subjective evaluation casual income. A study pryblyzhene calculate equivalent deterministic random income.

Novelty. The strategy and program development of the stock market in Ukraine. Classification of trends in the formation and development of the stock market. The proposed strategy and program development of the stock market of Ukraine, whose aim is the formation of a competitive national stock market based on a gradual reduction in its speculative component of the simultaneous growth of investment directed segment in the financial globalization and internationalization of the world economy that is growing, and the performance of basic functions - providing free and fast flows, investment capital.

The practical significance. The authors proposed textbook aimed not only to provide the necessary knowledge to its readers, but also attempted unebezpechyty them from the negative effects of risk in the securities trade. It is calculated that this tutorial will be to the taste of not only the students of higher economic education and economic fields undergraduate training, graduate students, faculty, and practitioners and those for whom securities trading is the main occupation.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами