Психологічний супровід професійного становлення майбутніх фахівців харчової промисловості

  • uk-UA

  • en-GB

Психологічний супровід професійного становлення майбутніх фахівців харчової промисловості

Кондес Тетяна Василівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та загально-освітніх дисциплін ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ.

У статті проводиться теоретико-методологічний аналіз поняття «професіоналізм», описуються психологічні особливості розвитку професіоналізму. Розглянуто психологічний супровід формування професійно важливих якостей студентів, які отримують професії в галузі харчової промисловості. Описано механізм реалізації психологічного супроводу студентів, який реалізуються в навчально-професійному та професійноорієнтованому середовищі закладів вищої освіти. У статті приділяється увага процесу формування готовності до професійної діяльності та професійного становлення фахівців харчової промисловості та його складових. Автором зазначається що професійне становлення особистості знаходиться під значним впливом особливостей та специфіки певної сфери діяльності. Встановлення складових професійної компетентності автор пов’язує із з’ясуванням особливостей цієї галузі та специфіки діяльності працівників харчової промисловості. Автор розглядає підходи науковців до визначення сутності професійного становлення фахівців різних галузей, змісту праці робітників галузі харчової промисловості. У статті розкриваються психологічні особливості професійного становлення спеціаліста, що дозволяє розглядати і характеризувати цей феномен у статиці й динаміці. Визначено, що професійне становлення фахівця спирається на систему ціннісних орієнтирів та мотивів.

Ключові слова: професійна підготовка; професіоналізм; професіонал; професійно важливі якості; професійне становлення фахівців харчової промисловості.

Psychological support of the professional establishment of future food professionals

Kondes T.

The article provides a theoretical and methodological analysis of the concept of "professionalism", describes the psychological features of the development of professionalism. The psychological support of formation of professionally important qualities of students receiving professions in the food industry is considered. The mechanism of realization of psychological support of students, which are realized in educational-professional and vocationally oriented environment of higher education institutions, is described. The article focuses on the process of forming readiness for professional activity and professional formation of food industry professionals and its components. The author notes that the professional development of a person is significantly influenced by the peculiarities and specificity of a certain field of activity. Establishing the components of professional competence, the author connects with the elucidation of the peculiarities of this field and the specific activity of food industry workers. The author examines the approaches of scientists to determine the essence of professional formation of specialists in different industries, the content of the work of workers in the food industry. The psychological characteristics of professional formation of a specialist are revealed in the article, which allows to consider and characterize this phenomenon in statics and dynamics. It is determined that the professional development of a specialist is based on a system of values and motives.

Keywords: vocational training; professionalism; professional; professionally important qualities; professional formation of food industry professionals.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами