Emotional Intelligence as a Factor of Efficient Communication in Business Organizations

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Емоційний інтелект як чинник ефективної комунікації в бізнес-організаціях

Г.В. Абаніна кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Навчально-науковий інститут психології Університет економіки та права «КРОК»

Антонець Світлана Альбертівна, магістр психології професіонал з розвитку персоналу ТОВ Август ЮА, м. Київ, Україна

У статті наведено результати теоретико-методологічного аналізу проблеми комунікації в бізнес-організаціях та обґрунтовано поняття емоційного інтелекту як чинника ефективної комунікації. Проаналізовано особливості комунікативного менеджменту як провідного чинника успішного розвитку бізнес-організацій, розглянуто концептуальні підходи щодо вивчення комунікації в організаціях, які зазнають змін, описано передумови готовності бізнес-організації до змін (рівень супротиву змінам, поінформованість членів організації про зміни, рівень лояльності, рівень невизначеності та нестабільності), визначено та описано чинники ефективної комунікації в бізнес-організації під час змін. Проаналізовано результати досліджень впливу емоційної компетентності на ефективність управлінської діяльності. В межах концептуальної моделі емоційної грамотності К. Стайнера обґрунтовано поняття емоційного інтелекту. Представлено програму емпіричного дослідження, зокрема описано вибірку дослідження та психодіагностичний інструментарій для вимірювання основних параметрів дослідження: рівня емоційного інтелекту та стратегій комунікації в бізнес-організації (використано теоретичні моделі емоційного інтелекту як сукупності розумових здібностей та особистісних рис). Представлено результати емпіричного дослідження взаємозв’язку складових емоційного інтелекту (емпатія, інтерактивність, диференціація та вираження емоцій) та стратегій комунікації в бізнес-організації (домінування-підкорення та дружелюбність-агресивність). Виявлено статистично значущі зв’язки між: диференціацією емоцій, вираженням емоцій, емпатією, загальним емоційним усвідомленням з однієї сторони та стратегією «дружелюбність-агресивність» з іншої сторони; диференціацією емоцій, емпатією, інтерактивністю зі стратегією «домінування –поступливість»; емпатією та стратегією «дружелюбність-агресивність». Представлено результати проведення тренінгової програми підвищення рівня емоційного інтелекту в бізнес-організаціях.

Ключевые слова: комунікація, емоційний інтелект, бізнес-організація, емоційна грамотність, емпатія, диференціація емоцій.

Эмоциональный интеллект как фактор эффективной коммуникации в бизнес-организациях

А.В. Абанина кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, Учебно-научного института психологии Университет экономики и права «КРОК»

С.А. Антонец магистр психологии профессионал по развитию персонала ООО Август ЮА., Г. Киев, Украина

В статье представлены результаты теоретико-методологического анализа проблемы коммуникации в бизнес-организациях, обосновано понятие эмоционального интеллекта как фактора эффективной коммуникации. Рассмотрены особенности коммуникативного менеджмента как ведущего фактора успешного развития бизнес-организаций, проанализированы исследования влияния эмоциональной компетентности на эффективность управленческой деятельности. Представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи составляющих эмоционального интеллекта (эмпатия, интерактивность, дифференциация и выражение эмоций) и стратегии коммуникаций в бизнес-организациях (доминирование-подчинение и дружелюбие-агрессивность).

Ключевые слова: коммуникация, эмоциональный интеллект, бизнес-организация, эмоциональная грамотность, эмпатия, дифференциация эмоций.

Emotional Intelligence as a Factor of Efficient Communication in Business Organizations

H.V. Abanina candidate of sciences (psychology), docent of the department of psychology Educational-scientific institute of psychology «KROK» University

S.A. Antonets Master of Psychology, Staff Development Professional, Avgust UA Ltd

This article gives the outputs of theoretical and methodological analysis оf communication problem in business organisations and substantiates the concept of emotional intelligence as a factor of efficient communication. We examined the peculiarities of communication management as a key factor for the successful development in business organizations. We analyzed studies about the influence of emotional competence on management efficiency. The article presents the results of the empirical study on the relationship between the components of emotional intelligence (empathy, interactivity, differentiation and expression of emotions) and communication strategies in business organizations (‘dominance-submission’ and ‘friendliness-hostility’).

Ключевые слова: communication, emotional intelligence, business organisation, emotional literacy, empathy, differentiation of emotions.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами