Сутність та складові механізму інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промислового сектора держави

  • uk-UA

  • en-GB

Сутність та складові механізму інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промислового сектора держави

Васильців Т. Г., Кириченко О. С., Зайченко В. В.

Метою статті є дослідження сутності та складових механізму інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку, впровадження якого здатне забезпечити тривале динамічне зростання як промислового сектора, так і економіки країни в цілому. Проаналізовано сутність та складові механізму інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промислового сектора держави. Обґрунтовано необхідність та доцільність впровадження механізму інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості, що включатиме: об’єкти, суб’єкти, мету, принципи, функції, нормативно-правове, інституційне, інформаційне, інфраструктурне забезпечення його функціонування. Визначено, що механізм інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в промисловості реалізується як через ринкові механізми, так і через внутрішні господарські корпоративні механізми окремих підприємств, проте домінуюча роль у створенні економічних, правових механізмів залучення, спрямування та стимулювання інвестицій, спрямованих на забезпечення інноваційного розвитку, належить державі. Таким чином, держава створює правове поле, формує відповідні інститути, забезпечує економічні стимули та механізми й активує, стимулює та регулює процеси інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості. Запропоновано формування та комплексне функціонування механізму та інструментарію державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення промислового розвитку, що забезпечуватиме як координацію та дію державного регулювання, так і формування й активування дії ринкових і внутрішньогосподарських механізмів інвестиційного забезпечення промислового розвитку.

Ключевые слова: промисловість, промисловий сектор держави, механізм інвестиційного забезпечення, складові механізму, інноваційний розвиток.

The Essence and Components of the Mechanism for Investment Provision of the Innovative Development of the Industrial Sector of the State

Vasyltsiv T. G., Kyrychenko O. S., Zajchenko V. V.

The article is aimed at researching the essence and components of the mechanism for investment provision of innovation development, the implementation of which would ensure a long-term dynamic growth of both the industrial sector and the economy of the country as a whole. The essence and components of the mechanism for investment provision of innovative development of the country’s industrial sector are analyzed. The need to introduce an investment mechanism for the innovative provision of the development of industry is defined, including: objects, entities, purpose, principles, functions, legal and regulatory issues, institutional, informational, infrastructure provision of its functioning. It is defined that the mechanism for investment provision of the innovation activity in industry is implemented both through market mechanisms for investment provision, and through the internal corporate mechanisms of individual enterprises, but the State has a dominant role in creating economic, legal mechanisms to attract and stimulate investment directed towards an innovative development. Thus, the State creates a legal field, forms relevant institutions, provides economic incentives and mechanisms and also activates, stimulates and regulates the processes of investment provision of the innovative industrial development. The authors propose formation and comprehensive functioning of the mechanism along with an instrumentarium for the State regulation of investment and innovation provision of industrial development, in order to ensure both coordination and action of the State regulation, as well as the formation and activation of both the market and the internal corporate mechanisms for the investment provision of the industrial development.

Keywords: industry, the industrial sector of the state, the mechanism of investment support, the components of the mechanism, innovative development.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами