Правосвідомість як фактор забезпечення законності

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

У статті досліджено вплив індивідуальної та суспільної правосвідомості на забезпечення дотримання законності у державі. Проаналізовано особливості відображення категорій право та закон у правосвідомості індивідів. Обґрунтовано необхідність їх врахування у процесі правотворчості та правозастосування.

Ключові слова: правосвідомість, законність, дотримання закону, правотворчість, правозастосування.

В статье исследовано влияние индивидуального и общественного правосознания на обеспечение соблюдения законности в государстве. Проанализированы особенности отражения категорий право и закон в правосознании индивидов. Обоснована необходимость их учета в процессе правотворчества и правоприменения.

Ключевые слова: правосознание, законность, соблюдение закона, правотворчество, правоприминение.

The article investigates the influence of the individual and social legal consciousness on the implementation of compliance with the legitimacy in the state. It analyses peculiarities of the reflection of the categories of law and legislation in legal consciousness of individuals. It proves the necessity to consider these terms in the process of legal innovation and enforcement.

Key words: legal consciousness, legitimacy, compliance of law, legal innovation, enforcement.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами