Внутрихозяйственные интеллектуальные элиты и антиэлиты, конкурентоспособность и экономическая безопасность

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Інноваційний менеджмент, Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємства, Інноваційний розвиток підприємства, Креативний менеджмент
 • Спеціальність: Економіка підприємства, Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
 • Підрозділ: Факультет економіки та підприємництва, Кафедра економіки та менеджменту підприємства
 • Видавництво: Москва: Международный журнал экспериментального образования
 • Сторінок: 5
 • ISBN: ISSN 1996-3947
 • УДК: УДК 33
 • ISBD: Галица И.А. Внутрихозяйственные интеллектуальные элиты и антиэлиты, конкурентоспособность и экономическая безопасность // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 1, ч. 2. – С. 132–136
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Внутрішньогосподарскі інтелектуальні еліти і антіеліти, конкурентоспроможність та економічна безпека

В сучасних умовах інтелектуально-інноваційні еліти перетворюються на один із основних факторів підвищення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання. Ефективне формування і розвиток інтелектуально-інноваційних еліт - основний фактор боротьби і основний інструмент профілактики інтелектуальної злочинності, а так же найважливіша складова забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання. Запропоновано принципи управління даними елітами і механізм функціонування внутрішньогосподарських інтелектуально-інноваційних еліт. Також розглянуті інтелектуальні антиеліти - це один з основних факторів зниження конкурентоспроможності суб'єктів господарювання і найважливіша загроза їх економічної безпеки, а також основне джерело для розвитку інтелектуальної злочинності. Автор зазначає, що внутрішньогосподарська інтелектуально-інноваційна еліта - це один з найбільш потужних і дешевих ресурсів підвищення конкурентоспроможності підприємства. Потужний він тому, що дозволяє стимулювати результати інтелектуальної діяльності співробітників, комерціалізувати їх і перетворити на найсильніший конкурентний ресурс. Один з найдешевших тому, що створення еліти не потребує додаткових матеріальних вкладень, а вимагає лише внутрішньофірмової організаційної перебудови системи управління. Інтелектуально-інноваційна еліта створює додаткові стимули для активізації та підвищення ефективності інтелектуально-інноваційної діяльності, так як для того, що б увійти до складу еліти потрібно створити якомога більше і якомога кращої якості результатів інтелектуальної діяльності, які потім коммерціалізуются і перетворюються на конкурентний ресурс.

Ключові слова: еліта, антіеліта, внутрігосподарська інтелектуально-інноваційна еліта, механізм функціонування еліт, принципи управління елітами.

Вутрихозяйственные интелектуальные элиты и антиэлиты, конкурентоспособность и экономическая безопасность

В современных условиях интеллектуально-инновационные элиты превращаются в один из основных факторов повышения конкурентоспособности субъектов хозяйствования. Эффективное формирование и развитие интеллектуально-инновационных элит – основной фактор борьбы и основной инструмент профилактики интеллектуальной преступности, а так же важнейшая составляющая обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйствования. Предложены принципы управления данными элитами и механизм функционирования внутрихозяйственных интеллектуально-инновационных элит. Также рассмотрены интеллектуальные антиэлиты – это один из основных факторов снижения конкурентоспособности субъектов хозяйствования и важнейшая угроза их экономической безопасности, а также основной источник для развития интеллектуальной преступности. Автор отмечает, что внутрихозяйственная интеллектуально-инновационная элита – это один из самых мощных и дешевых ресурсов повышения конкурентоспособности предприятия. Мощный он потому, что позволяет стимулировать результаты интеллектуальной деятельности сотрудников, коммерциализовать их и превратить в сильнейший конкурентный ресурс. Один из самых дешевых потому, что создание элиты не требует никаких дополнительных материальных вложений, а требует лишь внутрифирменной организационной перестройки системы управления. Интеллектуально-инновационная элита создает дополнительные стимулы для активизации и повышения эффективности интеллектуально-инновационной деятельности, так как для того, что бы войти в состав элиты нужно создать как можно больше и как можно лучшего качества результатов интеллектуальной деятельности, которые потом коммерциализуются и превращаются в конкурентный ресурс.

Ключевые слова: элита, антиэлита, внутрехозяйственная интелектуально-инновационная элита, механизм функционирования элит, принципы управления элитами.

Intra-organizational intellectual elite and anti-elite, competitiveness and economic security

The author argues that intellectual and innovative elites in the current conditions become one of the major factors to increase the competitiveness of business entities, the effective creation and development of innovative intellectual elites – the main factor is the main instrument of struggle and intellectual crime prevention, as well as the most important component of economic security subjects management. The principles of management of elites and the operation mechanism of intra-elite intellectual innovation are proposed. Also intelligent anti-elites as one of the main factors reducing the competitiveness of business entities and a major threat to their economic security, as well as the main source for the development of intellectual crime are investigated. The author notes that on-farm intellectual and innovative elite is one of the most powerful and cheapest resources to increase competitiveness of the enterprise. It is powerful as it helps to stimulate the results of intellectual activity of employees, commercialize them and transform into a strong competitive resource. One of the cheapest as the creation of elite doesn’t demand any additional investment, but requires only on-farm restructuring of management system .Intellectual and innovative elite creates additional stimulies for intensification and increase of intellectual-innovative elite effectiveness, as in order to enter the borders of this elite one should create as more results of intellectual activity of high quality. This results are further commercialized and converted to a competitive resource.

Keywords: elite, anti-elite, intra-entity, intellectual-innovation elite, mechanism of elite functioning , principals of elite management.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами