Погодження інтересів зацікавлених сторін у системі економічної безпеки підприємства

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 • Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ: Кафедра управління фінансово-економічною безпекою, Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
 • Сторінок: 12
 • УДК: УДК 65.012.8
 • ISBD: Погодження інтересів зацікавлених сторін у системі економічної безпеки підприємства / Захаров О.І. // Черкаси: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету (Економічні науки), випуск 28, частина 3. 2011. - 147 с.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Погодження інтересів зацікавлених сторін у системі економічної безпеки підприємства

Захаров Олександр Іванович, к.е.н., доцент,
заступник директора ННІ менеджменту безпеки
Університету економки та права «КРОК»

У статті розглядають питання узгодження інтересів суб’єктів системи економічної безпеки підприємства при підготовці і проведенні заходів з протидії факторам небезпек та загроз внутрішнього та зовнішнього середовища. Запропоновано структуру базових основ узгодження інтересів зацікавлених сторін в системі економічної безпеки.

Ключові слова: узгодження інтересів, система економічної безпеки, суб'єкти системи економічної безпеки, небезпеки, загрози, економічна безпека, глобалізація економіки, фактори загроз, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище.

Согласования интересов заинтересованных сторон в системе экономической безопасности предприятия

Захаров Александр Иванович, к.э.н., доцент,
заместитель директора УНИ менеджмента безопасности
Университета экономки и права «КРОК»

В статье рассматриваются вопросы согласования интересов субъектов системы экономической безопасности предприятия при подготовке и проведении мероприятий по противодействию факторам опасностей и угроз внутренней и внешней среды. Предложена структура базовых основ согласования интересов заинтересованных сторон в системе экономической безопасности.

Ключевые слова: согласование интересов, система экономической безопасности, субъекты системы экономической безопасности, опасности, угрозы, экономическая безопасность, глобализация экономики, факторы угроз, внешняя среда, внутренняя среда.

Coordination of interests of stakeholders in economic security companies

Zaharov Oleksandr Ivanovich
PhD in Economics, Associate Professor
Deputy Director of Security Management Institute (KROK University)

The article deals with the issues of harmonization of interests of subjects of enterprise’s economic security system in preparing and carrying out activities in counter dangers and risks factors of internal and external environment. The structure of the basic foundations of the harmonizing of stakeholder’s interests in the system of economic security is proposed.

Keywords: coordination of interests, the system of economic security, the subjects of economic security, dangers, threats, economic security, globalization of the economy, threats to factors, external environment, internal environment.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами