Креативні інструменти посилення інтелектуально – інноваційного потенціалу

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємства, Інноваційний розвиток підприємства, Креативний менеджмент
 • Спеціальність: Економіка підприємства, Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
 • Підрозділ: Кафедра економіки та менеджменту підприємства
 • Сторінок: 3
 • ISBD: Галиця І.О. Креативні інструменти посилення інтелектуально – інноваційного потенціалу/ Галиця О.С., Мельник І.Л. // Нова педагогічна думка: науково-педагогічний журнал. - 2013.- №1. – С. 224-227
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Креативні інструменти посилення інтелектуально – інноваційного потенціалу

І.О. Галиця, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту підприємства Університету «КРОК»

Для успішної конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринку праці фахівець повинен володіти потужним креативним потенціалом, що б своєчасно відповідати на виклики зовнішнього середовища. Саме тому завдання розвитку креативного потенціалу сучасного фахівця є одним з основних завдань вищої школи і найважливіша складова забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних трудових ресурсів

Ключові слова: педагогічні технології, стратегічні ігри, креативний потенціал, інтелектуально – інноваційний потенціал

Креативные инструменты усиления интеллектуально - инновационного потенциала

И.А. Галица, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и менеджмента предприятия Университета «КРОК»

Для успешной конкуренции на внутреннем и внешнем рынке труда специалист должен обладать мощным креативным потенциалом, чтобы своевременно отвечать на вызовы внешней среды. Именно поэтому задача развития креативного потенциала современного специалиста является одной из основных задач высшей школы и важнейшая составляющая обеспечения конкурентоспособности отечественных трудовых ресурсов

Ключевые слова: педагогические технологии, стратегические игры, креативный потенциал, интеллектуально - инновационный потенциал

Creative tools enhance intellectual - innovation potential

І.О. Galicia, Doctor of Economics, Professor, Head of the Economy Department, Management of Administration, "KROK" University

To compete successfully in domestic and foreign labor market expert must possess strong creative potential that would promptly respond to the challenges of the environment. That is why the task of developing creative potential of modern professional is one of the main objectives of higher education and the most important part of ensuring the competitiveness of domestic labor

Keywords: educational technology, strategy games, creative potential, intellectual and innovative capacity

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами