Стратегические аспекты инновационно – креативных трансформаций во внутрихозяйственном менеджменте

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Стратегічні аспекти інноваційно-креативних трансформацій у внутрішньогосподарському менеджменті

І.О. Галиця, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту підприємства Університету «КРОК»

У статті показано, що в сучасному менеджменті стався креативний переворот. Аргументовано, що він здійснюється за кількома основними напрямами. Доведено, що в сучасних умовах необхідно використовувати креативний потенціал якомога більшої кількості співробітників підприємства. Описані суть і основні принципи формування внутрішньогосподарських ринків інтелектуальних продуктів

Ключові слова: внутрішньогосподарське управління, креативний переворот у менеджменті, внутрішньогосподарські ринки інтелектуальних продуктів

Стратегические аспекты инновационно- креативных трансформаций во внутрихозяйственном менеджменте

И.А. Галица, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и менеджмента предприятия Университета «КРОК»

В статье показано, что в современном менеджменте произошел креативный переворот. Аргументировано, что он осуществляется по ряду основных направлений. Доказано, что в современных условиях необходимо использовать креативный потенциал как можно большего числа сотрудников предприятия. Описана сущность и основные принципы формирования внутрихозяйственных рынков интеллектуальных продуктов

Ключевые слова: внутрихозяйственное управление, креативный переворот в менеджменте, внутрихозяйственные рынки интеллектуальных продуктов

Strategic aspects of innovation and creative transformations in intercompany management

І.О. Galicia, Doctor of Economics, Professor, Head of the Economy Department, Management of Administration, "KROK" University

The article shows that modern management undertook a creative revolution. It is argued that it is carried out in several key areas. It is proved that in today’s conditions the creative potential of as many enterprise employees as possible must be used. The essence and basic principles of formation of intercompany markets of intellectual products (intercompany “brains markets”) were described

Keywords: intercompany management, creative revolution in management, the principle of told (untold) words, markets of intellectual products

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами