Заробітна плата як складова частина сукупного попиту на внутрішньому ринку України

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Заробітна плата як складова частина сукупного попиту на внутрішньому ринку України

Б.Б.Гарін кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Університет економіки та права «КРОК»; М.О.Гофман кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Університет економіки та права «КРОК»

У статті досліджено проблему низького рівня середньої заробітної плати в Україні. Відображено її зв'язок із загальним обсягом виробництва на душу населення. Досліджено чинники, що загострюють проблему формування сукупного попиту. Запропоновано шляхи до покращення ситуації.

Ключові слова: середня заробітна плата, валовий внутрішній продукт на душу населення, деіндустріалізація, емуляція.

Заработная плата как составная часть совокупного спроса на внутреннем рынке Украины

Б.Б.Гарин кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Университет экономики и права «КРОК»; М.А.Гофман кандидат экономических наук доцент кафедры экономической теории Университет экономики и права «КРОК»

В статье исследована проблема низкого уровня средней заработной платы в Украине. Отражена ее связь с общим объемом производства на душу населения. Исследованы факторы, обостряющие проблему совокупного спроса. Предложены пути улучшения ситуации.

Ключевые слова: средняя заработная плата, валовой внутренний продукт на душу населения, деиндустриализация, эмуляция.

Wages as a part of aggregate demand in the domestic market of Ukraine

B.B.Harin PhD in Economics, Associate Professor, Economic Theory Department “KROK” University; M.Hofmann PhD in Economics, Associate Professor, Economic Theory Department “KROK” University

In the article was investigated problem of low average wage in Ukraine. Showing its relationship with total production per person. Was investigated factors that extended the problem of aggregate demand. Propose ways to improve the situation.

Keywords: average wage, gross domestic product per capita, deindustrialization, emulation.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами