Взаємозв’язок економічної безпеки підприємства та корпоративної соціальної відповідальності

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Взаємозв’язок економічної безпеки підприємства та корпоративної соціальної відповідальності

Сирота В.С. Здобувач кафедри «Управління фінансово-економічною безпекою» Університету економіки та права «КРОК»; Петрова І.Л. доктор економічних наук, Університету економіки та права «КРОК»

Розкрито сутність понять «економічна безпека підприємства» та «корпоративна соціальна відповідальність», визначено їх основні характеристики. Виявлено та обґрунтовано взаємозв’язок корпоративної соціальної відповідальності та рівня економічної безпеки підприємств, а також мету забезпеення економічної безпеки. Обґрунтовано необхідність спрямування зусиль промислових підприємств на вдосконалення управління за фінансовим, правовим, виробничо-технологічним, інформаційним, екологічним та кадровим напрямами для зміцнення рівня їх економічної безпеки.

Виділено та розглянуто механізми впливу корпоративної соціальної відповідальності на економічну безпеку. Встановлено основні складові економічної безпеки підприємства та обґрунтовано їх вплив на її рівень. Визначено об’єкти впливу на корпоративну соціальну відповідальність, виділено «зацікавленихосіб».

Ключові слова: економічна безпека, підприємство, корпоративна соціальна відповідальність, персонал, управлінняпідприємством

Сирота В.С. Соискатель кафедры «Управление финансово-экономической безопасностью», Университета экономики и права «КРОК»; Петрова И.Л. доктор экономических наук, Университета экономики и права «КРОК»

Взаимосвязь экономической безопасности предприятия и корпоративной социальной ответственности

Раскрыта сущность понятий «экономическая безопасность предприятия» и «корпоративная социальная ответственность», определены их основные характеристики. Выделена и обоснована взаимосвязь корпоративной социальной ответственности и уровня экономической безопасности предприятий, а также цель обеспечения экономической безопасности. Обоснована необходимость направления усилий промышленных предприятий на совершенствование управления в финансовом, юридическом, производственно-технологическом, информационном, экологическом и кадровом направлениях для повышения уровня их экономической безопасности.

Выделены и рассмотрены механизмы влияния корпоративной социальной ответственности на экономическую безопасность. Установлены основные составляющие экономической безопасности предприятия и обосновано их влияние на ее уровень. Определены объекты воздействия на корпоративную социальную ответственность, выделены «заинтересованные лица».

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, корпоративная социальная ответственность, персонал, управление предприятием.

Interconnection of economic security of the enterprise and corporate social responsibility

Sirota V.S. Student of the Department "Financial and Economic Security Management", University of Economics and Law "KROK"; Petrova I.L. Doctor of Economic Sciences, University of Economics and Law "KROK"

Determined the essence of the concepts «economic security of the enterprise» and «corporate social responsibility», defined their main characteristics. Discovered and proved the interconnection of corporate social responsibility and the level of economic security’s relationship. Substantiated the objective of ensuring economic security. Grounded the need to orientate industry enterprises’ efforts at improving the management in the financial, legal, industrial, technological, informational, environmental and human resource areas to enhance their level of economic security.

Allocated and considered mechanisms of corporate social responsibility’s influence on economic security. Found the main components of enterprises’ economic security and grounded their influence on its level. Determined sensitivities of corporate social responsibility, highlighted stakeholders.

Keywords: economic security, enterprise, corporate social responsibility, mechanism, staff and management.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами