Сучасні тенденції розвитку маркетингових досліджень та доцільність їх використання

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Сучасні тенденції розвитку маркетингових досліджень та доцільність їх використання

А.А. Азоян старший викладач кафедри маркетигу та поведінкової економіки Університет економіки та права «КРОК»

В.Ю. Охапіна асистент кафедри маркетингу та поведінкової економіки Університет економіки та права «КРОК»

У цій статті описано та систематизовані нові технології організації та проведення маркетингових досліджень; проаналізовано типові технологічні засоби пошуку, збору, нагромадження та класифікації маркетингової інформації, оброблення отриманих даних; досліджено вплив використання сучасних методів дослідження на імідж компанії.

Ключевые слова: маркетинг, ринкові дослідження, сучасні методи дослідження, економіка, ІТ, SEO, інтернет-маркетинг.

Современные тенденции развития маркетинговых исследований и целесообразность их использования

А.А. Азоян старший преподаватель кафедры маркетинга и поведенческой экономики Университет экономики и права «КРОК»

В.Ю. Охапина ассистент кафедры маркетинга и поведенческой экономики Университет экономики и права «КРОК»

В этой статье описаны и систематизированы новые технологии маркетинговых исследований; проанализированы типичные технологические средства поиска, сбора, накопления и классификации маркетинговой информации, обработки полученных данных; исследовано влияние использования современных методов исследования на имидж компании.

Ключевые слова: маркетинг, рыночные исследования, современные методы исследования, экономика, ИТ, SEO, интернет-маркетинг.

Modern trends in the development of marketing research and the expediency of their use

Azoyan Artem Senior Lecturer, Department of Marketing and Behavioral Economics “KROK” University

Okhapina Victoriia Assistant Professor, Department of Marketing and Behavioral Economics, “KROK” University

The new technologies of organization and conduction of marketing research are described and systematized in this article. The typical technological tools of search, collection, accumulation and classifi cation of marketing information, processing of the received data are also analyzed. The infl uence of using modern research methods on the reputation of the company is studied.

Keywords: Marketing, Market Research, Modern Research Methods, Economics, IT, SEO, Internet Marketing.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами