Ціннісні орієнтації особистості як чинник запобігання емоційного вигорання вчителів

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Ціннісні орієнтації особистості як чинник запобігання емоційного вигорання вчителів

Т.О. Ковалькова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, Університет економіки та права «КРОК»

У статті наголошується на тому, що викладач є однією з найнавантаженіших категорій працівників. Автором проведене дослідження термінальних та інструментальних цінностей вчителів старших класів, у яких присутнє емоційне вигорання та тих, у яких даний синдром відсутній. Встановлено значні відмінності між ціннісними орієнтаціями жінок та чоловіків-вчителів. Порівняно особливості показників сформованості ціннісно-смислової сфери між Я-реальним та Я-ідеальним вчителів.

Ключевые слова: вчитель, інструментальні цінності, особистість, синдром емоційного вигорання, термінальні цінності, ціннісні орієнтації, Я-ідеальне, Я-реальне.

Ценностные ориентации личности как фактор предупреждения эмоционального выгорания учителей

Т.О. Ковалькова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии, Университет экономики и права «КРОК»

В статье отмечается, что преподаватель является одной из самых загруженных категорий работников. Автором проведено исследование терминальных и инструментальных ценностей учителей старших классов, у которых присутствует эмоциональное выгорание и тех, у которых данный синдром отсутствует. Установлены значительные различия между ценностными ориентациями женщин и мужчин-учителей. Проведено сравнение особенностей показателей сформированности ценностно-смысловой сферы между Я-реальным и Я-идеальным учителей.

Ключевые слова: учитель, инструментальные ценности, личность, синдром эмоционального выгорания, терминальные ценности, ценностные ориентации, Я-идеальное, Я-реальное.

Personality’s value orientations as a factor of prevention of teachers’ emotional burnout syndrome

T.O. Kovalkova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the department of psychology, «KROK University of Economics and Law»

In the article is noted that teacher is one of the most loaded categories of workers. The author has conducted a research of the terminal and instrumental values of high school teachers who had emotional burnout and those who didn’t have this syndrome. There are significant differences between the value orientations of women and men teachers. The author compared features of indicators of the formation of value-semantic sphere between I-real and I-ideal of teachers.

Keywords: teacher, instrumental values, personality, emotional burnout syndrome, terminal values, value orientations, I-ideal, I-real.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами