Економіка використання водних ресурсів: екологічний аспект

  • uk-UA

  • en-GB

Економіка використання водних ресурсів: екологічний аспект

С.М. Плетенецька, к.е. н., доцент кафедри національної економіки та фінансів, Університет економіки та права «КРОК»,

Яценко В.С, к.п.н., старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки, Інститут педагогіки НАПН України

Економіка використання водних ресурсів має життєво важливе значення для досягнення цілей у сфері сталого розвитку та інших належних цілей у соціальних, екологічних та економічних сферах. У статті розглянуто важливе значення комплексного водного контролю, з важливим компонентом якого є робота від громадкісті, це еколого-вихована освіта та освіта з питань збереження здорових екосистем та зміцнення добробуту людини. Автори статті окремо характеризують особливості економії використання водних ресурсів у світі та Україні, зокрема, використання земельних та підземних поверхневих вод, впливу господарської діяльності людини на охоронювані озера . Поверхнева вода повсюди додавала різні типи забруднень, зроблені приклади важливих світових та вітчизняних регіонів водокористування. Надмірна дефляція підводних вод призводить до руйнування гірських порід та просідання поверхні міст, що в тій же черзі небезпечно для висотного будівництва та транспортної інфраструктури. Прямий вплив на природоохоронний водний фонд здійснює господарська діяльність людини. Прикладом роботи кар'єру, що призводить до пересипання території України, становить понад 40 тисяч гектарів сільськогосподарських та лісових угідь. В результаті автори схильні до розробки та основи нової концепції з управління водними ресурсами в сільському господарстві України, де рекомендується включати в себе систему заходів щодо ведення сільського господарства та забезпечення безпеки продуктів харчування. Зокрема, передбачити можливості для модернізації систем зрошення, вдосконалення збирання та зберігання дощової води, обробки та повторного використання води, заходи щодо зниження забруднення води. Ця стаття допоможе з'ясувати фундаментальні зміни в економіці використання водних ресурсів з акцентом на пошуках шляхів вирішення проблеми досягнення загального доступу до якісної питної води та санітарії.

Ключевые слова: водні ресурси, якість питної води, гідроекологічний стан природних водойм, комплексне управління водними ресурсами, поверхневі води, ґрунтові води, підземні води, природно-заповідний водний фонд, економіка води

ECONOMY OF THE USE OF WATER RESOURCES: ECOLOGICAL ASPECT

S.M. Pletenetska PhD in Economics, Associate Professor “KROK” University

V. Yatsenko PhD, senior research fellow, department of geography and economics, Institute of pedagogics of national academy of sciences of Ukraine, Kyiv

The economy of the use of water resources has vitally an important value for achievement of aims in the area of steady development and other proper aims in social, ecological and economic areas. In the article investigational importance of complex water control, one with the important component of which there is work from громадкісьтю, it the еколого-вихована education and education on questions of maintainance of healthy екосистем and strengthening of welfare of man. The authors of the article separately characterize the features of economy of the use of water resources in the world and to Ukraine, in particular, is the use of, ground and underground surface-water, influence of economic activity of man, on the protected lakes. Superficial water everywhere added the different types of contaminations, examples of important world and domestic regions of водокористування are made. Surplus deflation of underwaters results in destruction of mountain breeds and просідання of surface of cities, which in same queue dangerous for height building and transport infrastructure. Direct influence on a природо-охоронний water fund carries out economic activity of man. An example of working a quarry, which results in overdrying of territory of Ukraine in over 40 thousands of hectare of agricultural and forest lands is made. In a result authors are predisposed to development and ground of new conception from water control in agriculture of Ukraine, where recommend to include the system measures of conduct of agriculture and providing of food safety. In particular, foresee facilities on modernization of the systems of irrigation, to improve collection and storage of rain-water, processing and repeated use of water, measures, on the decline of contamination of water. This article will help to find out fundamental changes in the economy of the use of water resources with an accent on the searches of ways of decision of problem of achievement of general access to the high-quality drinking-water and sanitation.

Keywords: water resources, quality of drinking-water, гідроекологічний state of natural reservoirs, complex water control, are superficial water, ground water, underground water, naturally protected water fund, economy of water.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами