Вплив цифрових технологій в секторах попиту та пропозиції енергії

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №52(4) «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Кафедра національної економіки та фінансів
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 9
 • УДК: УДК 338.012
 • ISBD: Бобров Є. А. Вплив цифрових технологій в секторах попиту та пропозиції енергії / Є. А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 4(52). - С. 222-230.
 • uk-UA

 • en-GB

Вплив цифрових технологій в секторах попиту та пропозиції енергії

Бобров Є.А. доктор економічних наук, кафедра національної економіки та фінансів Університет економіки та права «КРОК»

Сучасна динаміка світових процесів в енергетичному секторі вимагає швидких змін і постійного вдосконалення. У цій статті описується сучасний стан цифрових технологій та оцифрування енергії, як вони впливають на енергетичні системи, що може статися в майбутньому, і що це все це означає для політиків, компаній та споживачів. Цифрові технології та оцифрування впливають на транспорт, будівлі та промисловість: транспорт стає розумнішим і більш зв'язаним, підвищуючи безпеку та ефективність. У автомобільному транспорті зв'язок забезпечує нові послуги з обміну мобільністю. У поєднанні з досягненнями в галузі автоматизації та електрифікації автомобілів, оцифрування може призвести до суттєвого, але невизначеного впливу енергії та викидів. У довгостроковій перспективі використання енергії у автомобільному транспорті може зменшитися приблизно вдвічі та більше, залежно від взаємодії між технологіями, політикою та поведінкою; едиталізація може зменшити загальне використання енергії в житлових та комерційних будівлях. Ці підвищення ефективності є найбільшими при нагріванні та охолодженні, особливо за допомогою використання інтелектуальних термостатів і датчиків. Розумне освітлення дозволяє значно скоротити споживання електроенергії. Проте нові послуги та зручності, що виникають при цифровуванні, а також більш широке використання резервного живлення на холостих пристроях та приладах, можуть компенсувати потенційні заощадження; промисловість довгий час використовує цифрові технології для підвищення безпеки та продуктивності праці. Цивілізація може призвести до подальшої істотної економії енергії за коротких термінів окупності шляхом вдосконалення технологічного контролю на промислових підприємствах та за межами заводу. Тривимірне (3D) друк, машинознавство та покращений зв'язок можуть мати ще більший вплив. Цифрові технології та енергетика є складною і постійно розвивається темою. Таким чином, ця стаття не є остаточною та вичерпною. Цифрові технології допомагають підвищити безпеку, продуктивність, доступність і стійкість енергетичних систем у всьому світі, але вони також створюють нові ризики для безпеки та конфіденційності. Це призводить до мети цього дослідження.

Ключові слова: оцифровування, економіка, енергетика, цифрові технології.

Influence of digital technologies and digitalization in the sectors of energy demand and supply

Y. Bobrov Dr. in Economics Department of National Economy and Finances «KROK» University

The current dynamics of world processes in energy sector require to quick change responding and continuous improvement. In this article describes the current status of digital technologies and digitalization in energy, how they are affecting energy systems, what might happen in the future and what all this means for policy makers, companies and consumers. Digital technologies and digitalization is having a major impact on transport, buildings and industry: Transport is becoming smarter and more connected, improving safety and efficiency. In road transport, connectivity is enabling new mobility sharing services. Combined with advances in vehicle automation and electrification, digitalization could result in substantial but uncertain energy and emissions impacts. Over the longer term, road transport energy use could either drop by about half or more than double, depending on the interplay between technology, policy and behavior; Digitalization could cut total energy use in residential and commercial buildings. These efficiency gains are largest in heating and cooling, particularly through the use of smart thermostats and sensors. Smart lighting allows for potentially substantial cuts in lighting electricity demand. However, new services and comforts brought about by digitalization – as well as greater use of standby power by idle devices and appliances – could offset potential savings; Industry has been using digital technologies for a long time to improve safety and productivity. Digitalization could lead to further significant energy savings with short payback periods through improved process controls within industrial plants and beyond the plant fence. Three-dimensional (3D) printing, machine learning and enhanced connectivity could have an even bigger impact. Digital technologies and energy is a complex and constantly evolving topic. As such, this article is not definitive and exhaustive. Digital technologies are help to increase the security, performance, availability and sustainability of energy systems around the world, but they also create new risks for security and confidentiality. This leads to the purpose of this research.

Keywords: digitalization, digital technology, economy, energy

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами