Економічна безпека в системі лізингових операцій

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №53(1) «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 8
 • УДК: УДК 336.77.067.22
 • ISBD: Терехов В. І. Економічна безпека в системі лізингових операцій / В. І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 1(53). - С. 189-196.
 • uk-UA

 • en-GB

Економічна безпека в системі лізингових операцій

Терехов В.І. доктор економічних наук, професор, професор кафедри управлінських технологій, Університет економіки та права «КРОК»,

Базові засади державної політики в умовах євроінтеграції України до Європейського співтовариства забезпечуються розробкою і впровадженням стимулюючих заходів з підвищення рівня конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. У діючих економічних умовах підвищення конкурентоспроможності формується за рахунок інвестиційних механізмів, насамперед лізингу. У статті досліджуються особливості механізму впровадження лізингових операцій в народногосподарську діяльність держави та роль економічної безпеки у цьому процесі. Визначено основні етапи впровадження лізингу, його обсяги, вплив на показники ефективності діяльності виробництва та необхідності вдосконалення загальної системи цих операцій. На сучасному етапі розвитку економіки активно встановлюються лізингові відносини і відбуваються лізингові операції, що обумовлюється необхідністю постійного технічного переоснащення вітчизняних організацій. Лізинг дає можливість лізингоодержувачам уникнути великих одноразових витрат і дозволяє направити їх власні фінансові ресурси на вирішення організаційних і управлінських завдань. Як показує практика, відносини між лізингодавцем і лізингоодержувачам вимагають підвищеної уваги до вдосконалення системи внутрішнього контролю в обох сторін. Для ефективного функціонування системи внутрішнього контролю у лізингодавців необхідна розробка спеціального методичного інструментарію організації, планування та проведення контрольних процедур до, під час здійснення і після завершення лізингових операцій. Проведення якісного внутрішнього контролю сприяє підвищенню ефективності управління, забезпечуючи динамічний розвиток лізингових організацій зміцненню їх фінансової стійкості та надійності. Актуальність дослідження обумовлена значною практичною значущістю і недостатньою розробленість теоретичних питань в області внутрішнього контролю та економічної безпеки лізингових організацій у сучасних умовах.

Ключевые слова: економічна безпека, лізингові операції, ефективність управління, фінансова стійкість, надійність, кредитування, ефективність форм інвестиційних вкладень

Economic security in the leasing operations system

V. Terekhov, doctor of economics sciences, professor of managerial technologies department , "KROK" University, Kyiv

The basic principles of state policy in the conditions of European integration of Ukraine to the European Community are provided by the development and implementation of incentive measures to improve the competitiveness of economic entities. In the current economic conditions, increasing competitiveness is shaped by investment mechanisms, primarily leasing. The article deals with the features of the mechanism of implementation of leasing operations in the national economic activity of the state and the role of economic security in this process. The basic stages of leasing implementation, its volume, influence on performance indicators of production activity and necessity of improvement of the general system of these operations are determined. At the present stage of the development of the economy, leasing relations are actively established and leasing operations are taking place, which is conditioned by the necessity of constant technical re-equipment of domestic organizations. Leasing enables lessees to avoid large one-off costs and to direct their own financial resources to address organizational and managerial tasks. As practice shows, the relationship between the lessor and the lessee requires increased attention to improving the internal control system on both sides. For the effective functioning of the internal control system, lessors need to develop a special methodological tool for organizing, planning and conducting control procedures before, during and after the completion of leasing operations. Carrying out qualitative internal control helps to increase the efficiency of management, ensuring the dynamic development of leasing organizations to strengthen their financial stability and reliability. The urgency of the study is due to the considerable practical importance and insufficient development of theoretical issues in the field of internal control and economic security of leasing organizations in modern conditions.

Keywords: economic security, leasing operations, management efficiency, financial stability, reliability, lending, efficiency of forms of investment investments

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами