«Вчені записки Університету «КРОК» №2 (50)

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Міжнародний бізнес, Економіка підприємства, Маркетинг, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Менеджмент, Економічна теорія, Фінанси
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №50(2) «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 149
 • ISBN: ISBN 2307-6968
 • УДК: УДК 33(082)
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2018 - Вип. №2 (50). – 149 с. (Спецвипуск Бізнес Школи КРОК)
 • uk-UA

 • en-GB

Зміст

Розділ 1 МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 • Бакка О.Л. Поведінкова економіка і питання мотивування персоналу
 • Золотаревич І.А. Сучасні тенденції розвитку репутаційного менеджменту та комунікаційних технологій
 • Загорняк Н.Б. Управління майном та інвестиційний розвиток в Україні
 • Калініна Н.В. Основні причини неефективних організаційних змін в компаніях: теорія і практика за Дж. П. Коттером
 • Шевченко Н.О. Збільшення прибутковості виробників зернових культур за рахунок ефективного управління, планування та контролю

Розділ 2 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Олейнікова І.А. Трансформація функції бек-офісів з метою підтримки культури інновацій та розгортання інтелектуального капіталу
 • Сіукаєва О.Г. Шлях змін або історія реорганізації однієї компанії
 • Сєдашова О.А. Активація креативного потенціалу команд
 • Хоменко О.Ю. Як побудувати ефективну систему навчання на роботі. Pоздуми про теорію і пропозиції для практики

CONTENT

Introduction

Chapter 1 MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

 • Bakka О. Behavioral economics and staff motivation issues
 • Zolotarevych I. Modern trends in reputation management and communications technology
 • Zagorniak N. Fiduciary management of assets аnd investment-driven development in Ukraine
 • Kalinina N. Main causes of inefficient organizational changes in companies: theory and practice for J. P. Kotter
 • Shevchenko N. Maximizing profitability in crop producing farms through efficient planning and control management

Chapter 2 INNOVATIVE ACTIVITIES

 • Oleynikova I. Transformation of Back-Offices Function to Support a Culture of Innovation and Intellectual Capital Deployment
 • Siukaeva O. The path of change or the history of reorganization of one company
 • Sedashova O. Activaton of the teams creative potential
 • Khomenko О. How to make on the job learning work. Reflections on theory and suggestions for practice

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами