Методика вибору стратегічних альтернатив в процесі формування інноваційної стратегії підприємства

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Методика вибору стратегічних альтернатив в процесі формування інноваційної стратегії підприємства

В.І. Карюк, Аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті досліджено механізм формування та реалізації інноваційної стратегії підприємства; запропонована матрична методика вибору інноваційної стратегії на основі визначення сукупного інтегрального індикатора інноваційного потенціалу та інтегрального індикатора адаптивності потенціалу інноваційної діяльності; відображені результати застосування запропонованої методики на підприємствах авіабудівної галузі.

Ключові слова: Інноваційна стратегія, механізм формування інноваційної стратегії, альтернативні інноваційні стратегії, інноваційний потенціал, індикатори інноваційного потенціалу,інноваційний розвиток.

Методика выбора стратегических альтернатив в процессе формирования инновационной стратегии предприятия

В.И. Карюк, Аспирант, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка

В статье исследован механизм формирования и реализации инновационной стратегии предприятия; предложена матричная методика выбора инновационной стратегии на основе определения совокупного интегрального индикатора инновационного потенциала и интегрального индикатора адаптивности потенциала инновационной деятельности; отражены результаты применения предложенной методики на предприятиях авиастроительной отрасли.

Ключевые слова: Инновационная стратегия, механизм формирования инновационной стратегии, альтернативные инновационные стратегии, инновационный потенциал, индикаторы инновационного потенциала, инновационное развитие.

Method of selection of strategic alternatives in the process of formation of innovational strategy of enterprise

V.I. Karyuk, Ph.D Student, Kyiv National Taras Shevchenko University

The article explores the mechanism of formation and implementation of innovative business strategy; proposed matrix method of choice of enterprises innovation strategy, based on the determination of the total integral indicator of the innovation potential and of the integral adaptability indicator of innovation activity potential.

Keywords: An innovative strategy, mechanism of innovation strategy, innovative alternative strategies, innovative potential, indicators of innovative potemtial, innovative development.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами