«Вчені записки Університету «КРОК» №41

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Міжнародний бізнес, Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Фінанси і кредит, Маркетинг, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Економіка, Менеджмент
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №41 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 164
 • ISBN: ISSN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33(082)
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 41. – К., 2015. – 164 с.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

 • Abstracts (PDF)

Зміст

Розділ І Економічна теорія

 • Больботенко І.В. Шляхи реформування незалежного професійного аудиту в Україні
 • Борисенко З.М. Регулювання природних монополій як фактор економічної безпеки
 • Голюк В.Я. Моделювання зв’язку реальної процентної ставки, ВВП та інфляції в країнах з різним рівнем розвитку
 • Лисюк О.С. Особливості регіонального ринку праці Вінниччини
 • Терехов В.І. Інформаційна складова у формуванні переваг на конкурентних ринках
 • Оксенюк С.Г. Економічні кластери як фактор забезпечення економічної безпеки держави
 • Забіяка Б.Ф. Аналіз сучасного стану логістичної ефективності України
 • Тимошенко О.В. Економічна безпека України в регіональному вимірі

Розділ ІІ Фінанси

 • Вербинська М.О. Ризики комерційних банків як деструктивні чинники економічної безпеки держави
 • Гилка М.Д. Аналіз процесу формування та відтворення основного капіталу аграрних підприємств

Розділ ІІІ Міжнародна економіка

 • Рокоча В.В. Світогосподарська діяльність у теоретичних підходах поведінкової економіки
 • Чорний В.М. Транспортна інфраструктура у внутрішніх ризиках експортних поставок зернових

Розділ ІV Економіка підприємства

 • Борковська В.В. Класифікація та бюджетування витрат підприємства для потреб управління
 • Сугак Т.О. Облікова інформація в системі управління економічною безпекою підприємства
 • Січиокно Г.Б. Модернізація функцій служби економічної безпеки суб’єктів середнього підприємництва

Розділ V Менеджмент і маркетинг

 • Виходцев Є.С. Управління якістю сервісу служби наземного обслуговування повітряних суден в умовах міжнародного аеропорту
 • Сирота В.С. Методи прийняття управлінських рішень у процесі попередження загроз економічній безпеці підприємств
 • Снігир Л.П. Концептуальні засади економічної безпеки освітнього закладу в сучасних умовах
 • Іванюта С.Ю. Методологічні аспекти оцінювання персоналу випробувальних лабораторій

Розділ VI Точка зору

 • Степанкевич К.С. Хайєк і кейнсіанська макроекономіка – виклики для сучасної України

Содержание

Раздел 1 Экономическая теория

 • Больботенко И.В. Пути реформирования независимого профессионального аудита в Украине
 • Борисенко З.Н. Регулирование природных монополий как фактор экономической безопасности
 • Голюк В.Я. Моделирование связи реальной процентной ставки, ВВП и инфляции в странах с разным уровнем развития
 • Лысюк А.С. Особенности регионального рынка труда Винничины
 • Терехов В.И. Информационная составляющая при формировании преимуществ на конкурентных рынках
 • Оксенюк С.Г. Экономические кластеры как фактор обеспечения экономической безопасности государства
 • Забияка Б.Ф. Анализ современного состояния логистической эффективности Украины
 • Тимошенко Е.В. Экономическая безопасность Украины в региональном измерении

Раздел 2 Финансы

 • Вербинская М.А. Риски коммерческих банков как деструктивные факторы экономической безопасности государства
 • Гилка М.Д. Анализ процесса формирования и воспроизводства основного капитала аграрных предприятий

Раздел 3 Международная экономика

 • Рокоча В.В. Мирохозяйственная деятельность в теоретических подходах поведенческой экономики
 • Черный В.М. Транспортная инфраструктура во внутренних рисках экспортных поставок зерновых

Раздел 4 Экономика предприятия

 • Борковская В.В. Классификация и бюджетирование расходов предприятия для нужд управления
 • Сугак Т.А. Учетная информация в системе управления экономической безопасностью предприятия
 • Сичиокно Г.Б. Модернизация функций службы экономической безопасности субъектов среднего предпринимательства

Раздел 5 Менеджмент и маркетинг

 • Выходцев Є.С. Управление качеством сервиса службы наземного обслуживания воздушных судов в условиях международного аэропорта
 • Сирота В.С. Методы принятия управленческих решений в процессе предупреждения угроз экономической безопасности предприятий
 • Снигир Л.П. Концептуальные основы экономической безопасности образовательного учреждения в современных условиях
 • Иванюта С.Ю. Методологические аспекты оценки персонала испытательных лабораторий

Раздел 6 Точка зрения

 • Степанкевич К.С. Хайек и кейнсианская макроэкономика – вызовы для современной Украины

Contents

Chapter 1 Economic Theory

 • Bolbotenko I.V. Ways of reforming independent professional audit in Ukraine
 • Borysenko Z.M. Natural Monopolies’ Regulation as an Economic Security Factor
 • Holiuk V.Y. Modeling linear relationship of real interest rate, GDP and inflation dynamics in countries of different level of development
 • Lysiuk O.S. Peculiarities of Vinnytsia regional labor market
 • Terekhov V.І. Information component in shaping advantages in competitive markets
 • Okseniuk S.H. Economic clusters as a factor of state economic security provision
 • Pekna H.B., Zabiyaka B. Analysis of the current state of logistics effi ciency of Ukraine
 • Tymoshenko O.V. Economic security of Ukraine in the regional dimension

Chapter 2 Finance

 • Verbynska M.O. Commercial banks risks as destructive factors of the state economic security
 • Hylka M.D. Analysis of the process of formation and reproduction of main capital of agricultural enterprises

Chapter 3 International Economics

 • Rokocha V.V. Global economic activity in the theoretical approaches of behavioral economics
 • Chornyi V.M. Transport infrastructure in the internal risks of export deliveries of grain

Chapter 4 Enterprise Economics

 • Borkovska V.V. Classifi cation and budgeting of expenditures for the management needs
 • Suhak T.O. The accounting information in the management system of enterprise economic security
 • Sichyokno H.B. Modernization of functions of the economic security service of medium-sized enterprise entities

Chapter 5 Management and Marketing

 • Vykhodtsev Y.S. Quality management of service of ground handling service of aircraft in terms of international airport
 • Syrota V.S. Managerial decision-making methods of prevention of threats to economic security of economic entities
 • Snihyr L.P. Conceptual foundations of economic security of educational institutions in modern conditions
 • Ivanyuta S.Y. Methodological aspects of testing laboratories personnel assessment

Chapter 6 Point of view

 • Stepankevych K.S. Hayek and Keynesian Macroeconomics – Challenges for Modern Ukraine

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами