«Вчені записки Університету «КРОК» №42

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Міжнародний бізнес, Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Фінанси і кредит, Маркетинг, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Економіка, Менеджмент
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №42 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 176
 • ISBN: ISSN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33(082)
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 42. – К., 2015. – 176 с.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

 • Abstracts (PDF)

Зміст

 • Вступне слово

Розділ І Економічна теорія

 • Алімпієв Є.В., Павлюченко Я.К. Державне регулювання рекламної технології продакт-плейсмент на українському ринку
 • Бобров Є.А. Аналіз можливостей і необхідності проведення заходів з націоналізації як одного зі шляхів виходу української промисловості з кризи
 • Бондаренко С.А. Інноваційна система Одеської області та її роль у розвитку виноробних підприємств регіону
 • Гарін Б.Б., Гофман М.О. Заробітна плата як складова частина сукупного попиту на внутрішньому ринку України
 • Грушко О.В. Оцінювання політичної ренти з використанням рейтингів міжнародних організацій
 • Курляк М.Д., Кучер Р.-Д.А. Оцінка стану національної продовольчої безпеки України в контексті євроінтеграційних процесів
 • Нікішин Є.В. Оцінка економічних збитків здоров’ю населення Київського регіону, зумовлених недостатнім і нераціональним харчуванням
 • Снігир Л.П. Виділення класифікаційних ознак функціональних складових економічної безпеки вищої освіт
 • Штундер І.О. Пріоритети формування ефективної зайнятості в Україні

Розділ ІI Фінанси

 • Ромашко О.М., Шаповалова А.П. Особливості оподаткування роздрібного продажу підакцизних товарів

Розділ ІII Міжнародна економіка

 • Січевлюк Л.В., Гофман М.О. Особливості сучасного глобального економічного розвитку

Розділ ІV Економіка підприємства

 • Алькема В.Г., Іванова І.Є. Структурно-функціональний аналіз логістичних систем комерційних посередницьких підприємств
 • Братиця Є.Г. Стан та тенденції розвитку інноваційної політики держави як чинник економічної безпеки суб’єктів господарювання
 • Максимчук Л.В. Інструменти державної підтримки інноваційної діяльності агропромислових підприємств України в контексті економічної безпеки суб’єктів господарювання
 • Наумова О.О. Управління грошовими потоками підприємства
 • Пазєєва Г.М. Сутність та значення діагностики економічної безпеки в діяльності підприємств

Розділ V Менеджмент і маркетинг

 • Алькема В.Г., Дем’янів С.Б. Теоретичні аспекти формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств з виробництва будівельних матеріалів
 • Алькема В.Г., Чаюн Н.С. Реструктуризація вищого навчального закладу
 • як інструмент формування освітнього простору академічної свободи
 • Андреєва В.А. Інтеграція підприємств регіону в інноваційний кластер
 • Боденчук Л.Б. Формування професійних компетенцій керівників різних рівнів управління машинобудівного підприємства як умова підвищення потенціалу його інноваційного розвитку
 • Ліганенко І.В. Професійні компетенції керівників структурних підрозділів для забезпечення інноваційної спрямованості стратегії розвитку вищого навчального закладу

Содержание

 • Вступительное слово

Раздел I Экономическая теория

 • Алимпиев Е.В., Павлюченко Я.К. Государственное регулирование рекламной технологии продакт-плейсмент на украинском рынке
 • Бобров Е.А. Анализ возможностей и необходимости проведения мероприятий по национализации как одного из путей выхода украинской промышленности из кризиса
 • Бондаренко С.А. Инновационная система Одесской области и ее роль в развитии винодельческих предприятий региона
 • Гарин Б.Б., Гофман М.А. Заработная плата как составная часть совокупного спроса на внутреннем рынке Украины
 • Грушко А.В. Оценка политической ренты с использованием рейтингов международных организаций
 • Курляк М.Д., Кучер Р.-Д.А. Оценка состояния национальной продовольственной безопасности Украины в контексте евроинтеграционных процессов
 • Никишин Е.В. Оценка экономического ущерба здоровью населения Киевского региона недостаточным и нерациональным питанием
 • Снигир Л.П. Выделение классификационных признаков функциональных составляющих экономической безопасности высшего образования
 • Штундер И.А. Приоритеты формирования эффективной занятости в Украине

Раздел II Финансы

 • Ромашко О.Н., Шаповалова А.П. Особенности налогообложения розничной продажи подакцизных товаров
 • Раздел III Международная экономика

 • Сичевлюк Л.В., Гофман М.А. Особенности современного глобального экономического развития

Раздел IV Экономика предприятия

 • Алькема В.Г., Иванова И.Е. Структурно-функциональный анализ логистических систем коммерческих посреднических предприятий
 • Братица Е.Г. Состояние и тенденции развития инновационной политики государства как фактор экономической безопасности субъектов ведения хозяйства
 • Максимчук Л.В. Инструменты государственной поддержки инновационной деятельности агропромышленных предприятий Украины в контексте экономической безопасности субъектов хозяйствования
 • Наумова Е.А. Управление денежными потоками предприятия
 • Пазеева А.М. Сущность и значение диагностики экономической безопасности в деятельности предприятий

Раздел V Менеджмент и маркетинг

 • Алькема В.Г., Демьянив С.Б. Теоретические аспекты формирования механизма управления инновационной деятельностью предприятий по производству строительных материалов
 • Алькема В.Г., Чаюн Н.С. Реструктуризация высшего учебного заведения как инструмент формирования образовательного пространства академической свободы
 • Андреева В.А. Интеграция предприятий региона в инновационный кластер
 • Боденчук Л.Б. Формирование профессиональных компетенций руководителей разных уровней управления машиностроительного предприятия как условие повышения потенциала его инновационного развития
 • Лиганенко И.В. Профессиональные компетенции руководителей структурных подразделений для обеспечения инновационной направленности стратегии развития высшего учебного заведения

Content

 • Introduction

Chapter 1 Economic Theory

 • Alimpiyev Y., Pavlyuchenko Y. State Regulation of Advertising Technology of Product Placement on the Ukrainian Market
 • Bobrov Y. Analysis of Opportunities and Needs for Measures in Nationalization as one of ways of Withdrawal of Ukrainian Industry out of Crisis
 • Bondarenko S.А. The innovative system of Odessa region and its role in the development of wineries in the region
 • Harin B.B., Hofmann M.O. Salary as a component of aggregate demand in the domestic market of Ukraine
 • Hrushko O.V. Evaluation of political rent using the ratings of international organizations
 • Kurlyak M.D., Kucher R.-D.A. Assessment of national food security of Ukraine in the context of European integration processes
 • Nikishyn Y.V. Assessment of the economic damage to the health of the population of Kyiv region because of malnutrition and irrational nutrition
 • Snihyr L.P. Defi ning of classifi cation features of functional constituents of economic security of higher education
 • Shtunder I.O. Priorities for the formation of effective employment in Ukraine

Chapter II Finance

 • Romashko О.М., Shapovalova А.P. Features of taxation of retail trade of excisable goods

Chapter III International Economics

 • Sichevliuk L., Hofmann M. Features of Modern Global Economic Development

Chapter IV Enterprise Economics

 • Alkema V., Ivanova I. Structural and Functional Analysis of the Logistic Systems of Commercial Intermediary Companies
 • Bratytsia Y.H. The state and tendencies of development of state innovative policy as a factor of economic security of economic entities
 • Maxymchuk L. Instruments of State Support of Innovative Activity of Agroindustrial Enterprises of Ukraine in the context of Economic Security of Subjects of Household Management
 • Naumova O.O. The enterprise’s cash flow management
 • Pazieieva А. Essence and Signifi cance of Diagnostics of Economic Security in Enterprises Activity

Chapter V Management and Marketing

 • Alkema V., Demianiv S. Theoretical Aspects of Innovation Management Mechanism for Enterprises of Building Materials Industry
 • Alkema V., Chayun N. The Restructuring of Higher Educational Institution as a Tool for Educational Environment of Academic Freedom
 • Andrieyeva V.A. The integration of region enterprises into the innovation cluster
 • Bodenchuk L. Formation of Professional Competences of Managers of Different Administration Levels at Engineering Enterprise as a Condition for Capacity Building of its Innovative Development
 • Lihanenko I.V. Professional competence of departments’ managers to provide innovative direction of the development strategy of higher educational institute

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами