«Вчені записки Університету «КРОК» №36

 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

 • Abstracts (PDF)

Зміст

Розділ 1 Економічна теорія

 • Горбачук Олександр Іванович Світові емпіричні дослідження щодо впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки держави
 • Клокар Олег Олександрович Формування заходів ефективної державної підтримки відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки
 • Кощій Оксана Вікторівна, Ворончак Іван Осипович Моделювання розвитку соціальної відповідальності бізнесу регіону
 • Родіонов Павло Юрійович Перспективи розвитку агропромислового комплексу України в умовах інформаційної економіки
 • Рокоча Віра Володимирівна Економічні інтереси та цінності як системоутворюючий елемент національної економічної безпеки
 • Румик Ігор Іванович Ресурсне забезпечення продовольчої безпеки
 • Терехов Віктор Іванович, Одягайло Борис Михайлович Інноваційні ринки України в системі підвищення конкурентоспроможності та безпеки національної економіки
 • Шайдоров Олександр Іванович Основні загрози економічної безпеки держави та шляхи зменшення їх руйнівного впливу

Розділ 2 Фінанси

 • Грушко Віктор Іванович, Ганущак Тетяна Володимирівна До питання методології прогнозування фінансової безпеки суб’єктів підприємницької діяльності
 • Кудак Володимир Миколайович Збалансованість страхового портфелю, як ключовий фактор фінансово-економічної безпеки страховика
 • Тулуш Леонід Дмитрович Оподаткування нерухомості в Україні: проблеми запровадження та перспективи функціонування

Розділ 3 Міжнародна економіка

 • Дубиківський Станислав Леонідович Становлення моделей економічної безпеки країн в інформаційному суспільстві
 • Кабанов Володимир Григорович, Цеков Костянтин Вікторович Трансформаційні перетворення банківського сектору Євросоюзу в посткризовий період
 • Терещук Віталій Іванович Статистичні бази даних міжнародних організацій як джерело інформації щодо розвитку туристичної індустрії

Розділ 4 Економіка підприємства

 • Андрієнко Ольга Сергіївна Сучасні підходи до розуміння поняття «безпека праці» та «безпека праці будівельного підприємства»
 • Ваганов Костянтин Геннадійович Теоретичні аспекти оцінки конкурентоспроможності підприємства в умовах міжнародної інтеграції
 • Лелюк Олеся Олександрівна Підходи до формування капіталу аграрних та агропромислових підприємств
 • Лукан Олександра Михайлівна Сучасний стан нормативно-правового забезпечення обліку витрат маркетингової діяльності підприємства
 • Оласюк Ганна Петрівна Оцінка рівня економічної безпеки фармацевтичних компаній України в національному конкурентному середовищі
 • Пазєєва Ганна Михайлівна Декомпозиція потенціалу економічної безпеки підприємства
 • Ромашко Ольга Миколаївна Особливості управлінського обліку витрат підприємства
 • Тревого Олена Ігорівна Розвиток машинобудівних підприємств: сутність, процес і принципи
 • Тринька Людмила Ярославівна Обліково-аналітична діяльність суб’єктів господарювання: сутність та складові

Розділ 5 Менеджмент і маркетинг

 • Андрєєва Віта Анатоліївна Базові принципи та алгоритм розробки стратегії забезпечення еколого-економічної безпеки регіону в мовах сталого розвитку
 • Алькема Віктор Григорович, Коченко Катерина А. Брендингові стратегії в забезпеченні ефективності інноваційного підприємства
 • Больботенко Інна Вікторівна Методичні засади організації системи економічної безпеки суб’єктів аудиторської діяльності
 • Павлова Ірина Іванівна Якісна характеристика видів мотивації персоналу
 • Співаковський Сергій Володимирович Аналіз сприйняття іміджу бренду та його суббрендів
 • Тимошенко Андрій Володимирович Стратегія розвитку митної служби України на 2010-2015 рр. Планування та реалії
 • Чернозубкін Олександр Іванович Методика моніторингу надзвичайних ситуаційсоціального характеру

Содержание

Раздел 1 Экономическая теория

 • Горбачук Александр Иванович Мировые эмпирические исследования по влиянию инструментов экономической дипломатии на уровень экономической безопасности государств
 • Клокарь Олег Александрович Формирование мероприятий эффективной государственной поддержки воссоздания ресурсного потенциала аграрного сектора экономики
 • Кощий Оксана Викторовна, Ворончак Иван Осипович Моделирование развития социальной ответственности бизнеса региона
 • Родионов Павел Юрьевич Перспективы развития агропромышленного комплекса Украины в условиях информационной экономики
 • Рокоча Вера Владимировна Экономические интересы и ценности как системообразующий элемент национальной экономической безопасности
 • Румык Игорь Иванович Ресурсное обеспечение продовольственной безопасности
 • Терехов Виктор Иванович, Одягайло Борис Михайлович Инновационные рынки Украини в системе повышения конкурентоспособности и безопасности национальной экономики
 • Шайдоров Александр Иванович Основные угрозы экономической безопасности государства и пути уменьшения их разрушительного влияния

Раздел 2 Финансы

 • Грушко Виктор Иванович, Ганущак Татьяна Владимировна К вопросу методологии прогнозирования финансовой безопасности субъектов предпринимательской деятельности
 • Кудак Владимир Николаевич Сбалансированность страхового портфеля как ключевой фактор финансово-экономической безопасности страховщика
 • Тулуш Леонид Дмитриевич Налогообложение недвижимости в Украине: проблемы введения и перспективы функционирования

Раздел 3 Международная экономика

 • Дубиковский Станислав Леонидович Становление моделей экономической безопасности стран в эпоху информационного общества
 • Кабанов Владимир Григорьевич, Цеков Константин Викторович Трансформационные преобразования банковского сектора Евросоюза в посткризисный период
 • Терещук Виталий Иванович Статистические базы данных международных организаций как источник информации о развитии туристической индустрии

Раздел 4 Экономика предприятия

 • Андриенко Ольга Сергеевна Современные подходы к изучению понятия «безопасность труда» и «безопасность труда строительного предприятия»
 • Ваганов Константин Геннадьевич Теоретические аспекты оценки конкурентоспособности предприятия в условиях международной интеграции
 • Лелюк Олеся Александровна Подходы к формированию капитала аграрных и агропромышленных предприятий
 • Лукан Александра Михайловна Современное состояние нормативно-правового обеспечение учета затрат маркетинговой деятельности предприятия
 • Оласюк Анна Петровна Оценка уровня экономической безопасности фармацевтических компаний Украины в национальной конкурентной среде
 • Пазєєва Анна Михайловна Декомпозиция потенциала экономической безопасности предприятия
 • Ромашко Ольга Николаевна Особенности управленческого учета расходов предприятия
 • Тревого Елена Игоревна Развитие машиностроительных предприятий: сущность, процесс и принципы
 • Тринька Людмила Ярославовна Учетно-аналитическая деятельность субъектов хозяйствования: сущность и составляющие

Раздел 5 Менеджмент и маркетинг

 • Андреева Вита Анатольевна Базовые принципы и алгоритм разработки стратегии обеспечения эколого-экономической безопасности региона в условиях устойчивого развития
 • Алькема Виктор Григорьевич, Коченко Екатерина А. Брендинговые стратегии в обеспечении эффективности инновационного предприятия
 • Больботенко Инна Викторовна Методические основы организации системы экономической безопасности субъектов аудиторской деятельности
 • Павлова Ирина Ивановна Качественная характеристика видов мотивации персонала
 • Спиваковский Сергей Владимирович Анализ восприятия имиджа бренда и его суббрендов
 • Тимошенко Андрей Владимирович Стратегия развития таможенной службы Украины на 2010-2015 гг. Планирование и реалии
 • Чернозубкин Игорь Александрович Методика мониторинга чрезвычайных ситуаций социального характера

Contents

Chapter 1 Economics

 • Horbachuk O.I. World Empirical Studies Concerning the Impact of the Tools of Economic Diplomacy on the Level of State Economic Security
 • Klokar O.O. Forming of Measures of Effective State Support for Reproduction of Resource Potential in the Agricultural Sector of Economy
 • Koshchiy O.V., Voronchak I.O. Modeling of region business corporate social responsibility development
 • Rodionov P. Prospects of Ukrainian Agroindustrial Complex Development in the Conditions of Informative Economics
 • Rokocha V.V. Economic interests and values as a core element of national economic security
 • Rumyk I. Resource Provision of Food Security
 • Terekhov V.І., Odiahailo B.M. Innovative markets of Ukraine in the increasing system of the national economy competitiveness and security
 • Shaydorov O. The Most Vulnerable Threats of State Economic Security and the Ways of their Destructive In? uence Diminishing

Chapter 2 Finances

 • Hrushko V., Ganushchak T. Concerning the Issue of Methodology of the Finance Security Foreseeing of the Enterprise Activity Entities
 • Kudak V.M. Equation of insurance portfolio as a key factor of the underwriter’s ? nancial and economic security
 • Tulush L.D. Taxation of real estate in Ukraine: problems and prospects of the implementing and operation

Chapter 3 International Economics

 • Dubykivskyi S.L. The formation of the countries economic security models in the information society
 • Kabanov V.H., Tsekov K.V. Transformations of the banking sector of the European Union in post-crisis period
 • Tereshchuk V.I. Statistical Databases of International Organizations as a Source of Information on Tourism Industry Development

Chapter 4 Business Economics

 • Andrienko V. New approaches to the study of the concept of “work`s safety” and “safety of labour of a buildenterprise”
 • Vahanov K.H. Theoretical aspects of enterprises competitiveness assessment in terms of international integration
 • Leliuk O. Methodical Approaches to Formation of Agrarian and Agroindustrial Enterprises Capital
 • Lukan O. Modern State of Regulatory and Legal Provision of Expenses Accounting of Enterprise Activity Marketing
 • Olasiuk A. Evaluation of the Economic Security Level of Pharmaceutical Companies of Ukraine in the National Competitive Environment
 • Pazieieva A. Decomposition of Enterprise Economic Security Potential
 • Romashko О. Management Accounting Peculiarities of Enterprise Expenses
 • Trevogo E. Development of Machine-building Enterprises: Essence, Process and Principles
 • Trynka L. Accounting and Analytical Activity of Economic Entities: Essence and Components

Chapter 5 Management and Marketing

 • Andrieieva V. Basic Principles and Algorithm of Strategy Development of Ecological and Economic Security Provision of the Region in the Conditions of Sustainable Development
 • Alkema V., Kochenko K. Branding Strategies in Ensuring of Innovative Enterprise Efficiency
 • Bolbotenko I.V. Methodological principles of the audit entities economic security organization
 • Pavlova I. Qualitative Characteristics of Personnel Motivation Types
 • Spivakovskyi S.V. Brand and Its Subbrands Image Perception Analysis
 • Tymoshenko A.V. Strategy of customs service of Ukraine development for 2010-2015. Planning and realities
 • Chernozubkin I. Monitoring Methodology of Emergency of Social Character

Abstracts in PDF (uk-UA, ru-RU, en-EN)

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами