«Вчені записки Університету «КРОК» №38

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Міжнародний бізнес, Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №38 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 147
 • ISBN: ISSN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33(082)
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 38. – К., 2014. – 147 с.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

 • Abstracts (PDF)

Зміст

Розділ 1 Економічна теорія

 • Куриліна О.В. Дослідження у сфері детінізації економіки
 • Нікішин Є.В. Формування стратегії продовольчого забезпечення регіону як фактора економічної безпеки України
 • Оношко О.С. Аналіз системи показників економічної безпеки держави
 • Сідак В.С., Лаптєв С.М. Засади економіко-правового виховання молоді в сучасних умовах
 • Собкевич О.В. Енергоефективність і енергозбереження в контексті інноваційного розвитку промисловості та економічної безпеки держави
 • Шайдоров О.І. Мінімізація тіньового сектору економіки в умовах реформування системи державного регулювання
 • Філатов С.А., Коченко О.М. Розвиток інноваційних кластерів в Україні

Розділ 2 Фінанси

 • Авксєнтьєв М.Ю. Аналіз державного фінансування галузі вищої освіти України
 • Cкулиш Ю.І. Соціальна спрямованість бюджетної політики в Україні: проблеми та перспективи
 • Тулуш Л.Д. Ефективність застосування спеціальних податкових режимів у сфері агропромислового виробництва

Розділ 3 Економіка підприємства

 • Кагляк О.В. Підходи та показники оцінки ефективності розвитку людських ресурсів на підприємствах
 • Копитко М.І. Вплив факторів кадрової сфери на економічну безпеку підприємств транспортного машинобудування
 • Снігир А.В. Методичні основи формування та управління системою економічної безпеки туристичних підприємств
 • Чорний В.М. Забезпечення економічної безпеки підприємств, що виходять на світові товарні ринки

Розділ 4 Менеджмент і маркетинг

 • Алькема В.Г., Кириченко О.С. Управління змінами в системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності
 • Каліна І.І., Коченко К.А. Формування стратегії розвитку бренда міжнародної компанії у сфері харчової промисловості
 • Каліна І.І., Шемеляк М.В. Інноваційно-інвестиційний механізм розвитку некомерційної організації
 • Кігель В.Р., Мусієнко К.С. Ризики в інноваційній діяльності виробничо-торговельного підприємства

Содержание

Раздел 1 Экономическая теория

 • Курилина О.В. Исследование в сфере детенизации экономики
 • Никишин Е.В. Формирование стратегии продовольственного обеспечения региона как фактора экономической безопасности Украины
 • Оношко О.С. Анализ системы показателей экономической безопасности государства
 • Сидак В.С., Лаптев С.М. Принципы экономико-правового воспитания молодежи в современных условиях
 • Собкевич О.В. Энергоэффективность и энергосбережение в контексте инновационного развития промышленности и экономической безопасности государства
 • Шайдоров О.И. Минимизация теневого сектора экономики в условиях реформирования системы государственного регулирования
 • Филатов С.А., Коченко А.Н. Развитие инновационных кластеров в Украине

Раздел 2 Финансы

 • Авксентьев М.Ю. Анализ государственного финансирования отрасли высшего образования Украины
 • Скулыш Ю.И. Социальная направленность бюджетной политики в Украине: проблемы и перспективы
 • Тулуш Л.Д. Эффективность применения специальных налоговых режимов в сфере агропромышленного производства

Раздел 3 Экономика предприятия

 • Кагляк Е.В. Подходы и показатели оценки эффективности развития человеческих ресурсов на предприятиях
 • Копытко М.И. Влияние факторов кадровой сферы на экономическую безопасность предприятий транспортного машиностроения
 • Снигир А.В. Методические основы формирования и управления системой экономической безопасности туристических предприятий
 • Чёрный В.М. Обеспечение экономической безопасности предприятий, выходящих на мировые товарные рынки

Раздел 4 Менеджмент и маркетинг

 • Алькема В.Г., Кириченко О.С. Управление изменениями в системе экономической безопасности субъектов хозяйствования
 • Калина И.И., Коченко К.А. Формирование стратегии развития бренда международной компании в сфере пищевой промышленности
 • Калина И.И., Шемеляк М.В. Инновационно-инвестиционный механизм развития некоммерческой организации
 • Кигель В.Р., Мусиенко К.С. Риски в инновационной деятельности производственно-торгового предприятия

Contents

Chapter 1 Economics

 • Kurylina O.V. Research in the fi eld of economy unshadowing
 • Nikishyn Y.V. Formation of strategy of food provision of the region as a factor of economic security of Ukraine
 • Onoshko О.S. Analysis of indicators system of state economic security
 • Sidak V.S., Laptiev S.M. Principles of economic and legal education of young people in modern conditions
 • Sobkevych O. Energy Efficiency and Energy Conservation in the Context of Innovative Industry Development and State Economic Security
 • Shaidorov O. Minimization of Shadow Economy Sector in the Conditions of Reformation of Government Control System
 • Filatov S., Kochenko O. Innovative Clusters Development in Ukraine

Chapter 2 Finances

 • Avksientiev M.Y. Government funding of higher education system of Ukraine analysis
 • Skulysh Y. Social Orientation of Budgetary Policy in Ukraine: Problems and Prospects
 • Tulush L. Efficiency of Special Tax Regimes Application in Agribusiness Sphere

Chapter 3 Business Economics

 • Kahliak О.V. Approaches and indexes of development effi ciency of human resources at enterprises
 • Kopytko M.I. Influence of factors of personnel sphere on economic security of transport engineering enterprises
 • Snigyr A. Methodological Foundations of the Formation and Management of Economic Security System of Tourism Enterprises
 • Chornii V. Ensuring Economic Security of Enterprises Entering the World Commodity Markets

Chapter 4 Management and Marketing

 • Alkema V.H., Kyrychenko О.S. Change management in the system of economic security of economic entities
 • Kalina I.I., Kоchenko K.A. The formation of development strategy of the brand of international company in the food industry
 • Kalina I.I., Shemeliak M.V. Innovation and investment mechanism of the non-profi t organization development
 • Kigel V., Musiienko K. Risks in Innovative Activity of Production and Trading Enterprise

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами