«Вчені записки Університету «КРОК» №39

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Міжнародний бізнес, Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика
 • № комплекту: №39 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 160
 • ISBN: ISSN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33(082)
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 39. – К., 2015. – 160 с.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

 • Abstracts (PDF)

Зміст

Розділ 1 Економічна теорія

 • Віткін Л.М., Мельниченко Т.Ю., Ролько О.Р. Економічні переваги від застосування міжнародних стандартів
 • Вовченко О.В. Технопарки як інструмент забезпечення економічної безпеки держави
 • Нікішин Є.В. Концептуальні засади забезпечення економічної та продовольчої безпеки регіонів
 • Огданський К.М. Економічне зростання через призму формування можливостей його забезпечення
 • Румик І.І. Системний підхід до забезпечення продовольчої безпеки

Розділ 2 Фінанси

 • Кухта П.В., Антонюк Є.В. Аналіз стану фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні
 • Федорак В.І. Інноваційно-інвестиційна діяльність агропромислових підприємств

Розділ 3 Міжнародна економіка

 • Гудим К.М. Сучасні тенденції міжнародної та національної політики у сфері регулювання діяльності агропромислових ТНК
 • Орленко Я.Ю., Шута А.Ю., Шутий О.Г. Оцінювання міжнародної конкуренто-спроможності підприємства
 • Римашевська В.В. Модель імпортної безпеки країни та алгоритм її побудови

Розділ 4 Економіка підприємства

 • Алькема В.Г., Копитко М.І. Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки автомобілебудівних підприємств
 • Ляшенко О.М. Аудит як функція управління економічною безпекою суб’єкта господарювання
 • Снігир Л.П. Сутність і зміст економічної безпеки освітніх установ
 • Філатов С.А., Мізюк Н.А. Управління конкурентоспроможністю продукції вітчизняного машинобудівного підприємства
 • Шапоренко О.І., Жереб Л.Б., Могильна Я.С. Управління реструктуризацією промислових підприємств в умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності

Розділ 5 Менеджмент і маркетинг

 • Алькема В.Г., Романюк О.В. Оцінювання якості логістичних послуг з мiжнapoдниx aвтoмoбiльниx перевезень негабаритних вантажів
 • Галица И.А. Стратегічні аспекти інноваційно-креативних трансформацій у внутрішньогосподарському менеджменті
 • Кузнецова Н.Г. Жеребко Р.І. Інструменти становлення системи маркетингових комунікацій для інноваційних підприємств
 • Каліна І.І., Гобадзе Звіад. Управління інвестиційними проектами в інноваційній сфері
 • Каліна І.І., Віхренко М.В. Особливості маркетингу інновацій фармацевтичної компанії
 • Снігир А.В. Економічна безпека та управління ризиками туристичних підприємств

Содержание

Раздел 1 Экономическая теория

 • Виткин Л.М., Мельниченко Т.Ю., Ролько О.Р. Экономические преимущества от применения международных стандартов
 • Вовченко Е.В. Технопарки как инструмент обеспечения экономической безопасности государства
 • Никишин Е.В. Концептуальные основы обеспечения экономической и продовольственной безопасности регионов
 • Огданский К.Н. Экономический рост сквозь призму формирования возможностей его обеспечения
 • Румык И.И. Системный подход к обеспечению продовольственной безопасности

Раздел 2 Финансы

 • Кухта П.В., Антонюк Е.В. Анализ состояния финансового обеспечения инновационной деятельности в Украине
 • Федорак В.И. Инновационно-инвестиционная деятельность агропромышленных предприятий

Раздел 3 Международная экономика

 • Гудым Е.Н. Современные тенденции международной и национальной политики в сфере регулирования деятельности агропромышленных ТНК
 • Орленко Я.Ю., Шута А.Ю., Шутый О.Г. Оценивание международной конкурентоспособности предприятия
 • Рымашевская В.В. Модель импортной безопасности страны и алгоритм ее построения

Раздел 4 Экономика предприятия

 • Алькема В.Г., Копытко М.И. Интегральная оценка уровня экономической безопасности автомобилестроительных предприятий
 • Ляшенко А.Н. Аудит как функция управления экономической безопасностью субъекта хозяйствования
 • Снигир Л.П. Сущность и содержание экономической безопасности образовательных учреждений
 • Филатов С.А., Мизюк Н.А. Управление конкурентоспособностью продукции отечественного машиностроительного предприятия
 • Шапоренко О.И., Жереб Л.Б., Могильная Я.С. Управление реструктуризацией промышленных предприятий в условиях развития внешнеэкономической деятельности

Раздел 5 Менеджмент и маркетинг

 • Алькема В.Г., Романюк А.В. Оценивание качества логистических услуг по международным автомобильным перевозкам негабаритных грузов
 • Галица И.А. Стратегические аспекты инновационно-креативных трансформаций во внутрихозяйственном менеджменте
 • Кузнецова Н.Г., Жеребко Р.И. Инструменты становления системы маркетинговых коммуникаций для инновационных предприятий
 • Калина И.И., Гобадзе Звиад. Управление инвестиционными проектами в инновационной сфере
 • Калина И.И., Вихренко М.В. Особенности маркетинга инноваций фармацевтической компании
 • Снигир А.В. Экономическая безопасность и управление рисками туристических предприятий

Content

Chapter 1 Economic Theory

 • Vitkin L. М., Melnychenko Т. Y., Rolko O. R. Economic benefits of international standards application
 • Vovchenko О. V. Technology Parks as a Tool to Ensure State Economic Security
 • Nikishyn Y. V. Conceptual Frameworks Ensuring Food and Economic Security of Regions
 • Ohdanskiy K. M. Economic Growth in the Light of the Provision Possibilities Formation
 • Rumyk I. I. System Approach for Food Security Provision

Chapter 2 Finance

 • Kukhta P. V., Antoniuk Y. V. Analysis of innovation activity fi nancing state in Ukraine
 • Fedorak V. I. Innovation and Investment Activities of Agro-industrial Enterprises

Chapter 3 International Economics

 • Hudym К. М. Modern tendencies of international and national policy in the fi eld of regulation of agricultural TNC activity.
 • Orlenko Y. Y., Shuta A. Y., Shutyi O. H. Enterprise International Competitiveness Evaluation
 • Rymashevska V. V. State Import Security Model and its Construction Algorithm

Chapter 4 Enterprise Economics

 • Alkema V. H., Kopytko М. І. Integral estimation of economic security level of automotive enterprises
 • Liashenko O. М. Audit as a Function of Business Entity Economic Security Management
 • Snigyr L. P. Essence and Content of Educational Institutions Economic Security
 • Filatov S. A., Mizyuk N. A. Management of Products Competitiveness of Domestic Machine-building Enterprise
 • Shaporenko O. I., Zhereb L. B., Mogilna Y. S. Management of Industrial Enterprises Restructuring in the conditions of Foreign Economic Activity ...

Chapter 5 Management and Marketing

 • Alkema V. H., Romaniuk О. V. Assessment of logistics services quality on international trucking activities of oversized cargo
 • Halytsia I. O. Strategic aspects of innovation and creative transformations in intercompany management
 • Kuznietsova N. H., Zherebko R. І. Tools for a system of marketing communications establishment in innovative enterprises
 • Kalina І. І., Gabadze Zviad. Management of investment projects in the fi eld of innovations
 • Kalina І. І., Vikhrenko М. V. Features of pharmaceutical company marketing innovations
 • Snigyr A. V. Economic Security and Risk Management of Tourist Enterprises

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами