«Правничий вісник Університету «КРОК» №21

 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

 • Abstracts (PDF)

ЗМІСТ

Розділ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • А.Й. Француз. Методологічні засади дослідження сучасних політичних систем
 • С. Стадніченько. Роль народу в інтеграційних процесах
 • В.К. Гіжевський. Державний Трибунал – судовий орган Державного центру Української Народної Республіки в екзилі
 • С. Стадніченько, Ю. Стадніченько. Втілення в життя прав людини щодо дитини
 • М.М. Корінний. Про роль іраномовних етносів у становленні та розвитку Стародавньої та Середньовічної України-Руси (І тис. до н.е. – І тис. н.е.)
 • І.Ю. Панова, Д. І. Панов. Українське звичаєве право у творах В.Б. Антоновича
 • І.І. Баликін. Концепція втілення національної політики радянською владою на Донбасі (1943-1985 рр.)
 • Я.В. Литвинцева. Специфічні особливості запобігання абортам у сучасному суспільстві

Розділ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • С.О. Баран. Загальна характеристика та специфічні особливості юридичної відповідальності військовослужбовців
 • В.Ю. Горєлова. Правові позиції Європейського Співтовариства щодо жорстокого поводження з людиною в органах досудового розслідування
 • К.В. Доди Пробація як альтернативний вид позбавлення волі: досвід Республіки Молдова
 • В.С. Лук'янець. Роль судової практики у формуванні засад правового регулювання конкуренції на спільному (внутрішньому) ринку Європейського Союзу
 • І.С. Окунєв. Поняття та критерії дієздатності суб’єктів права
 • О.В. Двірська. Медіація у сфері охорони здоров’я – правові проблеми та перспективи розвитку
 • В.Ю. Калібабчук. Теоретичні підходи до визначення розміру матеріальної шкоди внаслідок порушення прав інтелектуальної власності
 • С.А. Чорний. Проблеми розмежування правових категорій «непереборна сила», «випадок», «форс-мажор»

Розділ 3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНОРОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • І.В. Тарасова. Особливості участі неповнолітніх підозрюваних (обвинувачених) у кримінально-процесуальних угодах
 • А.А. Лакстіньш. Настання відповідальності як наслідок наявності вини

Розділ 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • І.В. Сингаївська. Аналіз особистісних особливостей викладача як чинника його професійної успішності
 • Г.В. Католик. Сучасна модель онтогенетичного підходу до розуміння розвитку Я-концепції практичного психолога
 • С.В. Цимбал. Психодинамічні та змістові аспекти Інтеграційного лінгво-психологічного тренінгу
 • Т.О. Ковалькова. Розуміння невербальних емоційних проявів особистості як важливий чинник ефективної професійної діяльності майбутніх психологів
 • К.К. Арзуманян. Ефективність впливу психокорекційної програми на формування готовності менеджерів з продажу до конструктивного розв’язання професійних конфліктів
 • О.І. Мельніченко. Аналіз індивідуально-психологічних якостей, що забезпечують позитивне прийняття нововведень науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу

Содержание

Раздел 1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА; ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО. ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

 • А.И. Француз. Методологические основы исследования современных политических систем
 • С. Стадниченько. Роль народа в интеграционных процессах
 • В.К. Гижевский. Государственный Трибунал − судебный орган Государственного центра Украинской Народной Республики в изгнании
 • С. Стадниченько, Ю. Стадниченько. Реализация в жизнь прав человека относительно ребенка
 • Н.Н. Коринный. О роли ираноязычных этносов в становлении и розвитии Древней и Средневековой Украины-Руси (І тыс. до н.э. – І тыс. н.э.) (Часть 1)
 • И.Ю. Панова, Д.И. Панов. Украинское обычное право в произведениях В.Б. Антоновича
 • И.И. Балыкин. Концепция осуществления национальной политики советской власти на Донбассе (1943-1985 гг.)
 • Я.В. Литвинцева. Специфические особенности предотвращения абортов в современном обществе

Раздел 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО, ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

 • С.А. Баран. Общая характеристика и специфические особенности юридической ответственности военнослужащих
 • В.Ю. Горелова. Правовые позиции Европейского Сообщества, касающиеся жестокого обращения с человеком в органах досудебного расследования
 • К.В. Доди. Пробация как альтернативный вид лишения свободы: опыт Республики Молдова
 • В.С. Лукьянец. Роль судебной практики в формировании основ правового регулирования конкуренции на общем (внутреннем) рынке Европейского Союза
 • И.С. Окунев. Понятие и критерии дееспособности субъектов права
 • О.В. Двирская. Медиация в сфере здравоохранения - правовые проблемы и перспективы развития
 • В.Ю. Калибабчук. Теоретические подходы к определению размера материального ущерба вследствие нарушения прав интеллектуальной собственности
 • С.А. Чёрный. Проблемы разделения правовых категорий «непреодолимая сила», «случай», «форс-мажор»

Раздел 3. КРИМИНАЛЬНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; КРИМИНАЛЬНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. КРИМИНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 • И.В. Тарасова Особенности участия несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) в уголовно-процессуальных сделках
 • А.А. Лакстиньш. Наступление ответственности как следствие наличия вины

Раздел 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ

 • И.В. Сингаевская. Анализ личностных особенностей преподавателя как фактора его профессиональной успешности
 • Г.В. Католик. Современная модель онтогенетического подхода к пониманию развития Я-концепции практического психолога
 • С.В. Цымбал. Психодинамические и содержательные аспекты Интеграционного лингво-психологического тренинга
 • Т.А. Ковалькова. Понимание невербальных эмоциональных проявлений личности как важный фактор эффективной профессиональной деятельности будущих психологов
 • К.К. Арзуманян. Эффективность влияния психокоррекционной программы на формирование готовности менеджеров по продажам к конструктивному разрешению профессиональных конфликтов
 • О.И. Мельниченко. Компоненты индивидуально-психологических качеств, обеспечивающих положительное принятие нововведений научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения

Contents

Part 1. THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW; HISTORY OF POLITICAL AND LEGAL DOCTRINE. CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW. PHILOSOPHY OF LAW

 • A. Frantsuz. Methodological grounds of the study of modern political systems
 • Stanisław Leszek Stadniczeńko. The role of the people in the integration processes
 • V.K. Hizhevskyy. State Tribunal - judicial authority of the State Center of the Ukrainian People's Republic in exile
 • Stanisław Leszek Stadniczeńko, Justina Stadniczeńko. The implementation of the rights of man against the child
 • M.M. Korinnyi. The role of Iranian ethnos in the incipience and development in Ancient and Medieval of Ukraine-Rus’ (I B.C. – I A.D.) (Part 1)
 • I.Y. Panova, D.I. Panov. Ukrainian common law in the scientific works of V. B. Antonovych
 • І.I. Balykin. The concept of the national policy of the Soviet power on the Donbass (1943-1985 years)
 • Y.V. Litvintseva. Specific features of the abortions prevention in the modern society

Part 2. CIVIL LAW AND CIVIL PROCEDURE LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW. INTERNATIONAL LAW. COMMERCIAL LAW, COMMERCIAL PROCEDURE LAW

 • S. Baran. General characteristics and specific features of the legal liability of servicemen
 • V.Y. Gorelovа. The legal position of the European Community concerning the abuse of human rights by the pre-trial investigation bodies
 • C .Dodi. Probation as an alternative view in relation to deprivation of liberty: the experience of the Republic of Moldova
 • V.S. Lukianets. The case-law role in competition providing and regulation on the common (internal) market of the EU
 • I. Okuniev. Concept and criteria of legal capacity of the legal subjects
 • О.Dvirska. Mediation in sphere of healthcare - legal problems and prospects
 • V.Y. Kalibabchuk. Theoretical approaches to determine the amount of property damage due to violation of intellectual property rights
 • S. Chornyy. Differentiation of the case, irresistible force and force majeure

Part 3. CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; PENAL LAW. CRIMINAL PROCEDURE AND CRIMINALISTICS; FORENSIC; OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY

 • I. Tarasova. Features juvenile suspect (accused) in the criminal procedural agreements
 • A.A. Lakstinsh. The liability as a result of guilt

Part 4. CURRENT ISSUES OF PSYCHOLOGY

 • I. Syngaivska. Analysis of personality characteristics of the teacher as a factor professional success
 • H. Catolyc. The modern model of ontogenetic approach to understanding the development of psychologist’s "self-concept"
 • S.V. Tsymbal. Psychodynamic and substantial aspects of Integrated psycholinguistic training
 • T.O. Kovalkova. Understanding of nonverbal emotional expressions of personality as an important factor of future psychologists’ effective professional activity
 • K.K Arzumanyan. Efficiency of psychological program impact on formation of readiness of sales managers to constructive resolution of professional conflicts
 • O.I. Melnichenko. Components of individual psychological qualities, ensuring positive acceptance of innovation scientific and pedagogical staff of higher education

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами