«Вчені записки Університету «КРОК» №37

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Міжнародний бізнес, Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №37 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 195
 • ISBN: ISSN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33(082)
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 37. – К., 2014. – 195 с.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

 • Abstracts (PDF)

ЗМІСТ

Розділ 1 Економічна теорія

 • Авксєнтьєв М.Ю. Довгострокове прогнозування потреб у спеціалістах із вищою освітою
 • Борисенко З.М. Європейські вимоги щодо покращення процедури припинення змов підприємців в Україні
 • Гарін Б.Б. Перерозподільна функція держави в Україні
 • Денисенко М.П., Бреус С.В. Економічна безпека держави та деструктивний вплив на неї тіньової економіки
 • Ковтонюк К.В. Формування нової моделі економічного розвитку в Україні
 • Манжура О.В. Класифікація і склад кооперативів в інституціональних координатах України
 • Нікішин Є.В. Формування стратегії продовольчого забезпечення регіону як фактора економічної безпеки України
 • Терованесов М.Р. Оцінка результативності вищої освіти

Розділ 2 Фінанси

 • Куриліна О.В. Створення підрозділів фінансової розвідки як потреба в умовах боротьби з економічним сепаратизмом
 • Кузьмінський В.З., Плетенецька С.М., Голюк В.Я. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України
 • Пархоменко О.П., Закревська О.Ю. Бухгалтерський і податковий облік основних засобів та його гармонізація
 • Ройко І.М. Оцінка впливу параметрів біржового ринку акцій на динаміку індексу Української біржі
 • Ромашко О.М. Аспекти процесу переходу на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами
 • Сова О.Ю. Напрями вдосконалення механізму управління фінансовою безпекою підприємств
 • Співак І.В. Монетарна економіка як форма модифікації глобальної економіки
 • Сугак Т.О. Теоретико-методичні аспекти організації бухгалтерського обліку в системі інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства

Розділ 3 Економіка підприємства

 • Андрієнко В.М. Сучасні підходи до формування системи економічної безпеки вітчизняних будівельних підприємств
 • Лічман Т.В. Окремі аспекти захисту комерційної таємниці вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції
 • Пекна Г.Б. Підвищення конкурентоспроможності українських підприємств у галузі АПК при ефективному використанні прямих іноземних інвестицій 135
 • Сирота В.С. Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства через призму показників корпоративної соціальної відповідальності: інноваційний підхід

Розділ 4 Менеджмент і маркетинг

 • Алькема В.Г. Логістична діяльність організацій та її системна декомпозиція
 • Каліна І.І., Перебийніс І.М. Моделі підвищення комерціалізації інноваційної діяльності авіакомпаній
 • Петрова І.Л., Бухаров В.В. Ефективність застосування аутсорсингу та аутстаффінгу для великих підприємств
 • Рябикіна К.Г. Оптимізація управління оборотним капіталом гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу
 • Терехов В.І., Одягайло Б.М. Мотиваційні та дидактичні особливості читання електронних лекцій з проблем інтелектуальної власності (капіталу)

Рецензії

Рецензія на монографію «Теоретико-методологічні засади логістичної діяльності підприємств агропродовольчого комплексу» за авторством Сумця Олександра Михайловича, кандидата технічних наук, доцента, докторанта кафедри транспортних технологій і логістики Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1 Экономическая теория

 • Авксентьев М.Ю. Долгосрочное прогнозирование потребности в специалистах с высшим образованием
 • Борисенко З.Н. Европейские требования по улучшению процедуры прекращения сговоров предпринимателей в Украине
 • Гарин Б.Б. Перераспределительная функция государства в Украине
 • Денисенко М.П., Бреус С.В. Экономическая безопасность государства и деструктивное влияние на нее теневой экономики
 • Ковтонюк К.В. Формирование новой модели экономического развития в Украине
 • Манжура А.В. Классификация и состав кооперативов в институциональных координатах Украины
 • Никишин Е.В. Формирование стратегии продовольственного обеспечения региона как фактора экономической безопасности Украины
 • Терованесов М.Р. Оценка результативности высшего образования

Раздел 2 Финансы

 • Курилина О.В. Создание подразделений финансовой разведки как потребность в условиях борьбы с экономическим сепаратизмом
 • Кузьминский В.З., Плетенецкая С.М., Голюк В.Я. Проблемы и перспективы развития фондового рынка Украины
 • Пархоменко О.П., Закревская Е.Ю. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств и его гармонизация
 • Ройко И.М. Оценка влияния параметров биржевого рынка акций на динамику индекса Украинской биржи
 • Ромашко О.Н. Аспекты процесса перехода на составление финансовой отчетности по международным стандартам
 • Сова Е.Ю. Направления совершенствования механизма управления финансовой безопасностью предприятий
 • Спивак И.В. Монетарная экономика как форма модификации глобальной экономики
 • Сугак Т.А. Теоретико-методические аспекты организации бухгалтерского учета в системе информационно-аналитического обеспечения экономической безопасности предприятия

Раздел 3 Экономика предприятия

 • Андриенко В.М. Современные подходы к формированию системы экономической безопасности отечественных строительных предприятий
 • Личман Т.В. Отдельные аспекты защиты коммерческой тайны отечественных предприятий в условиях евроинтеграции
 • Пекна Г.Б. Повышение конкурентоспособности украинских предприятий в области АПК при эффективном использовании прямых иностранных инвестиций
 • Сирота В.С. Оценивание уровня экономической безопасности предприятия посредством показателей корпоративной социальной ответственности: инновационный подход

Раздел 4 Менеджмент и маркетинг

 • Алькема В.Г. Логистическая деятельность организаций и ее системная декомпозиция
 • Калина И.И., Перебийнис И.Н. Модели повышения коммерциализации инновационной деятельности авиакомпаний
 • Петрова И.Л., Бухаров В.В. Эффективность применения аутсорсинга и аутстаффинга для больших предприятий
 • Рябыкина Е.Г. Оптимизиция управления оборотным капиталом горно-обогатительных комбинатов Кривбасса
 • Терехов В.И., Одягайло Б.М. Мотивационные и дидактические особенности чтения электронных лекций по проблемам интеллектуальной собственности (капитала)

Рецензии

Рецензия на монографию «Теоретико-методологические принципы логистической деятельности предприятий агропромышленного комплекса» автора Сумца Александра Михайловича, кандидата технических наук, доцента, докторанта кафедры транспортных технологий и логистики Харьковского национального технического университета имени Петра Василенко

CONTENTS

Chapter 1 Economics

 • Avksientiev M.Y. Long-term forecasting of needs of labor forces with higher education
 • Borysenko Z. European Requirements on Improvement of Procedure of Concerted Actions Suspension in Ukraine
 • Harin B.B. The redistributive function of the state in Ukraine
 • Denysenko M.P., Breus S.V. The state economic security and the destructive infl uence of the shadow economy on it
 • Kovtoniuk K. Formation of New Model of Economic Development of Ukraine
 • Manzhura О. Classifi cation and Structure of Cooperatives in Institutional Coordinates Ukraine
 • Nikishin E. Formation of strategy of food provision of the region as economic security factor of Ukraine
 • Terovanesov M.R. Higher education effectiveness evaluation

Chapter 2 Finances

 • Kurylina O.V. Creation of departments of fi nancial intelligence as the necessity in the conditions of fi ght against economic separatism
 • Kuz′minskij V., Pleteneska S., Goluk V. The problems and prospects of fund market of Ukraine development
 • Parkhomenko O., Zakrevska O. Accounting and tax registration of fi xed assets and its harmonization
 • Roiko I.M. The evaluation of the stock market parameters impact on the Ukrainian Exchange index dynamics
 • Romashko O.M. Aspects of the transition process for the preparation of fi nancial reporting according to the international standards
 • Sova O.Y. The ways of improvement of the enterprises fi nancial security management mechanism
 • Spivak I.V. Monetary economics as a form of the global economy modifi cation
 • Suhak T.A. Theoretical and methodological aspects of the accounting organization in the system of the information and analytical provision of the enterprise economic security

Chapter 3 Business Economics

 • Andrienko V. Modern Approaches to Formation of Economic Security of the National Construction Enterprises
 • Lichman Т.V. Some aspects of national enterprises commercial secrets protection in the European integration
 • Pekna H. Improving of Ukrainian enterprises competitiveness in the agroindustrial complex by effi cient use of foreign direct investment
 • Syrota V.S. Evaluation of the enterprises’ economic security level through the indicators of corporate social responsibility: innovative approach

Chapter 4 Management and Marketing

 • Alkema V.H. Organizations logistic activity and its systemic decomposition
 • Kalina I., Perebuynic I.M. Models of increasing commercialization of innovative airlines
 • Petrova I.L., Bukharov V.V. The effectiveness of outsourcing and outstaffi ng for big enterprises
 • Riabykina K.H. Optimization of Working Capital Management of Kryvbas Mining and Concentrating Combines
 • Terekhov V.І., Odiahailo B.M. Motivational and didactic features of teaching of electronic lectures on the problems of intellectual property (capital) 177

Referee Report

Referee report on a monograph «Theoretical and Methodological Principles of Logistic Activity of Agroindustrial Complex Enterprises», of the author Oleksandr M. Sumets, PhD in Engineering Sciences, Associate Professor, Doctoral Student of Department of Transport Technologies and Logistic of Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture.

Abstracts in PDF (uk-UA, ru-RU, en-EN)

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами