«Вчені записки Університету «КРОК» №40

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Міжнародний бізнес, Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №40 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 179
 • ISBN: ISSN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33(082)
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 40. – К., 2015. – 180 с.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

 • Abstracts (PDF)

ЗМІСТ

Розділ 1 Економічна теорія

 • Гаман Н.О. Удосконалення державного регулювання забезпечення ефективної зайнятості населення
 • Денисенко М.П. Інноваційний потенціал України: досвід і проблеми
 • Румик І.І. Методичні підходи до оцінки ресурсного потенціалу продовольчого виробництва
 • Терехов В.І., Одягайло Б.М. Інституційно-культурні аспекти формування безпекового бізнесового середовища
 • Шапоренко О.І., Шайдоров О.І. Причини та наслідки функціонування тіньового сектору економіки

Розділ 2 Фінанси

 • Грушко В.І., Чумаченко О.Г. Сучасні підходи до інтерпретації фінансового контролінгу в системі оперативного та стратегічного управління національною економікою
 • Мосійчук Т.К. Бюджетна політика як інструмент активізації інноваційного розвитку та зміцнення економічної безпеки країни
 • Половинчак Л.А. Основні шляхи модернізації обліку в бюджетних установах
 • Сугак Т.О. Використання інструментарію облікової політики з метою забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарювання
 • Харламова О.В. Методика трансформації обліково-звітної інформації щодо активів при складанні МСФЗ-звітності

Розділ 3 Міжнародна економіка

 • Бенмасуд Набел Мохамед Динаміка й перспективи розвитку торговельних відносин між Союзом країн Арабського Магрибу та Європейським Союзом
 • Ковтонюк К.В. Новий міжнародний економічний порядок: сучасний стан і перспективи його розвитку

Розділ 4 Економіка підприємства

 • Бєлова О.І. Мотиваційні інструменти забезпечення конкурентоспроможності підприємства
 • Снігир А.В. Економічна безпека та управління ризиками туристичних підприємств
 • Цюцюпа С.В. Значення процесів управління інформацією для формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства

Розділ 5 Менеджмент і маркетинг

 • Алькема В.Г., Шахматова Т.В. Управління розвитком компетентності майбутнього керівника навчального закладу
 • Гусєв Ю.В. Стратегії розвитку малого бізнесу на засадах франчайзингу
 • Наумова О.О. Фактори споживання товарів розкоші
 • Петрова І.Л. Вплив корпоративної культури на модернізацію соціально-трудових відносин
 • Хрутьба В.О., Рибалко Т.В. Удосконалення системи управління безпекою праці в рамках системи управління якістю
 • Шапоренко О.І., Демченко В.О. Організаційно-економічний механізм управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
 • Шарова О.С. Особливості організаційної структури управління проектами державно-приватного партнерств

Відгуки та рецензії

 • Копитко М.І. Рецензія на монографію «Економічна безпека підприємств з виробництва транспортних засобів»

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1 Экономическая теория

 • Гаман Н.А. Совершенствование государственного регулирования обеспечения эффективной занятости населения
 • Денисенко Н.П. Инновационный потенциал Украины: опыт и проблемы
 • Румык И.И. Методические подходы к оценке ресурсного потенциала производства продовольствия
 • Одягайло Б.М., Терехов В.И. Институционально-культурные аспекты формирования безопасной бизнесовой среды
 • Шапоренко О.И., Шайдоров А.И. Причины и последствия функционирования теневого сектора экономики

Раздел 2 Финансы

 • Грушко В.И., Чумаченко О.Г. Современные подходы к интерпретации финансового контроллинга в системе оперативного и стратегического управления национальной экономикой
 • Мосейчук Т.К. Бюджетная политика как инструмент активизации инновационного развития и укрепления экономической безопасности страны 51
 • Половинчак О.А. Основные пути модернизации учета в бюджетной сфере
 • Сугак Т.А. Использование инструментария учетной политики с целью обеспечения экономической безопасности субъекта хозяйствования
 • Харламова Е.В. Методика трансформации учетно-отчетной информации об активах при составлении МСФО-отчетности

Раздел 3 Международная экономика

 • Бенмасуд Набел Мохаммед Динамика и перспективы развития торговых отношений между Союзом стран Арабского Магриба и Европейским Союзом .83
 • Ковтонюк К.В. Новый международный экономический порядок: современное состояние и перспективы его развития

Раздел 4 Экономика предприятия

 • Белова Е.И. Мотивационные инструменты обеспечения конкурентоспособности предприятия
 • Снигир А.В. Экономическая безопасность и управление рисками туристических предприятий
 • Цюцюпа С.В. Значение процессов управления информацией для формирования системы обеспечения экономической безопасности предприятия

Раздел 5 Менеджмент и маркетинг

 • Алькема В.Г., Шахматова Т.В. Управление развитием компетенций будущих руководителей учебных заведений
 • Гусев Ю.В. Стратегия развития малого бизнеса на основе франчайзинга
 • Наумова Е.А. Факторы потребления товаров роскоши
 • Петрова И.Л. Влияние корпоративной культуры на модернизацию социально-трудовых отношений
 • Хрутьба В.А., Рыбалко Т.В. Совершенствование системы управления безопасностью труда в рамках системы управления качеством
 • Шапоренко О.И., Демченко В.А. Организационно-экономический механизм управления рисками внешнеэкономической деятельности ОАО «Райффайзен Банк Аваль»
 • Шарова Е.С. Особенности организационной структуры управления проектами государственно-частного партнерства

Отзывы и рецензии

 • Копытко М.І. Рецензия на монографию «Экономическая безопасность предприятий по производству транспортных средств»

CONTENTS

Chapter 1 Economic Theory

 • Haman N.O. Improvement of state regulation to ensure effective employment
 • Denysenko M.P. The innovative potential of Ukraine: experience and problems
 • Rumyk I.I. Methodical approaches of the evaluation of resource potential of food production
 • Odiahailo B.M., Terekhov V.І. Institutional and cultural aspects of shaping of the secure business environment
 • Shaporenko O.I., Shaidorov O.I. The reasons and consequences of the shadow sector of economy functioning

Chapter 2 Finance

 • Hrushko V.I., Chumachenko O.H. Modern approaches to the interpretation of fi nancial controlling in the system of operational and strategic management of the national economy
 • Mosiychuk T.K. Fiscal policy as a tool for innovative development activation and strengthening of economic security of the country
 • Polovynchak L.A. Main Ways of Modernization of Accounting in Budgetary Institutions
 • Suhak T.O. Using the tools of accounting policies in order to ensure the economic security of economic entity
 • Kharlamova O.V. Methodology of transformation of the accounting and reporting asset information in the preparation of IFRS-reporting

Chapter 3 International Economics

 • Benmasud Nabeul Mohamed Dynamics and perspectives of trade relations development between the countries of the Arab Maghreb Union and the European Union
 • Kovtoniuk K.V. New international economic order: contemporary state and perspectives of development

Chapter 4 Enterprise Economics

 • Bielova O. Motivational tools of enterprises competitiveness ensuring
 • Snihyr A.V. Economic security and risk management of touristic enterprises
 • Tsiutsiupa S.V. Value of processes of management by information for forming of the system of providing of economic safety of enterprise

Chapter 5 Management and Marketing

 • Alkema V.H., Shakhmatova T.V. Managing the development of competencies of future educational institution managers
 • Husiev Y.V. Strategies of small business development based on franchising
 • Naumova O.O. Luxury goods consumption factors
 • Petrova I.L. Corporate culture impact on modernization of social and labour relation
 • Khrutba V., Rybalko T. Improving the safety management system within Quality Management System
 • Shaporenko O.I., Demchenko V.O. Organizational and economic mechanism of risk management of foreign economic activity PJSC «Raiffeisen Bank Aval»
 • Sharova O.S. Features of the organizational structure of public-private partnerships project management

Reviews and review

 • Marta Kopytko Review on a monograph “Economic security of enterprises from the production of transport vehicles”

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами