«Вчені записки Університету «КРОК» №34

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Економічні науки
 • Спеціальність: Економіка підприємства, Міжнародна економіка
 • № комплекту: №34 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 370
 • ISBN: ISSN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33(082)
 • ISBD: Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 34. – К., 2013. – 370 с.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

 • Abstracts (PDF)

Зміст

Розділ І. Економічна теорія

 • А. В. Босенко. Пріоритети регіональної стратегії державного регулювання господарювання та землекористування
 • В. І. Вороненко. Ефективність відновлення природних ресурсів у еколого-економічній стратегії розвитку регіону
 • Б. Б. Гарін. Середня заробітна плата та середня продуктивність праці: компаративний аналіз
 • А. Г. Дем’янченко. Планування реалізації проектів державно-приватного партнерства в морських портах
 • С. Л. Дубиківський. Теорія інформаційної економіки та розвиток інформаційної економіки в Україні
 • В. Г. Кабанов, К. В. Цеков. Формування сучасної парадигми державного регулювання національної економіки
 • Б. Л. Ковальов. Оцінка рівня розвитку економіки знань регіонів України
 • О. В. Ковальова. Державно-приватне партнерство та його особливості в Україні
 • О. В. Кубатко. Зворотні зв’язки в системі адаптації національної економіки до кліматичних змін
 • Г. М. Лозова, В. В. Клименко. Розвиток адвокатування конкуренції в умовах інформаційної економіки
 • Е. С. Нечіпай. Державна підтримка інноваційної діяльності технопарків в Україні
 • І. І. Румик. Індикатори продовольчої безпеки України
 • К. С. Степанкевич. Еволюція статистики як фактографічної ланки в мікроосновах сучасної макроекономіки
 • Н. О. Сушко. Розроблення індикаторів визначення кризового стану (на прикладі галузі)
 • О. І. Шапоренко. Межі державного втручання в економічну безпеку країни в інтеграційний період
 • І. О. Штундер. Мобільність робочої сили як засіб забезпечення ефективної зайнятості

Розділ ІІ. Фінанси

 • М. І. Іщенко. Матеріально-технічний базис забезпечення фінансово-економічних результатів гірничозбагачувальних комбінатів
 • О. В. Кравченко. Оцінка впливу фінансової структури підприємства на організацію інвестиційного процесу
 • В. А. Мельник. Особливості діяльності міжнародних фінансових інституцій на українському ринку
 • В. П. Онофрійчук. Особливості оцінки фінансової безпеки сектору державних фінансів України
 • С. М. Плетенецька. Формування фінансової стратегії інноваційно-активних підприємств
 • О. І. Тищенко. Реалізація захисної функції власного капіталу банківської системи України

Розділ ІІІ. Міжнародна економіка

 • А. О. Босак, О. Ю. Переста. Неокласичні теорії міжнародної економіки: проблеми методології та напрями розвитку
 • О. І. Горбачук. Економічна дипломатія як складова національної та міжнародної економічної безпеки в сучасній світовій економічній думці
 • С. В. Ішков. Детермінанти та тенденції розвитку світової енергетики
 • Н. В. Кирилюк. Ключові фактори модернізації економіки європейських країн
 • Е. Є. Радченко. Визначення сутності поняття «експортний потенціал країни»
 • Н. М. Скляр. Оцінка сучасного стану експортного контролю України при трансферах товарів подвійного використання

Розділ ІV. Економіка підприємства

 • В. Г. Алькема, М. М. Третьяк. Аналіз інноваційного розвитку промислових підприємств
 • О. В. Бичкова. Економічна сутність екологічних аспектів діяльності вуглевидобувного підприємства та напрями її дослідження
 • А. О. Близнюк. Аналіз методик оцінювання економічної безпеки підприємства
 • І. В. Больботенко. Репутація як ключовий чинник впливу на інтерфейсну складову економічної безпеки суб’єктів аудиторської діяльності
 • О. Б. Бурова. Особливості розвитку сільського зеленого туризму в Херсонській області України
 • Л. Д. Гармідер. Формування пріоритетних стратегічних напрямів розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства
 • В. М. Кудак. Збалансована система показників Нортона-Каплана у розробленні стратегії економічної безпеки страховика
 • Н. В. Прус. Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства.
 • О. М. Ромашко. Проведення контрольних заходів щодо витрат як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства
 • Н. Б. Рошко. Прогнозування доходів туристичних підприємств на основі адитивного моделювання
 • В. В. Сопко, Ю. В. Сушкова. Вплив строку корисного використання нематеріального активу на економічну безпеку підприємства та способи його визначення
 • О. М. Сумець. Встановлення оптимальної тривалості життєвого циклу логістичної системи в аспекті забезпечення належного рівня економічної безпеки підприємства

Розділ V. Менеджмент і маркетинг

 • І. І. Каліна. Сучасна парадигма інформаційного забезпечення маркетингу інновацій .
 • І. І. Павлова. Мотивація основних суб’єктів діяльності в забезпеченні економічної безпеки підприємства
 • О. І. Попов. Формування алгоритму реінжинірингу логістичних бізнес-процесів підприємств харчової промисловості
 • М. П. Сагайдак. Застосування CRM-технологій у концепції внутрішнього маркетингу

Розділ VІ. Економіко-математичні методи

 • Т. В. Іваненко, В. З. Кузьмінський. Математична модель оптимальної структури кредитного портфеля комерційного банку
 • В. Р. Кігель. Задача Марковиця: оновлена постановка, аналітичне розв’язування, межі та можливі сфери використання аналітичного методу

Содержание

Раздел І. Экономическая теория

 • А. В. Босенко. Приоритеты региональной стратегии государственного регулирования хозяйствования и землепользования .
 • В. И. Вороненко. Эффективность восстановления природных ресурсов в эколого-экономической стратегии развития региона
 • Б. Б. Гарин. Средняя заработная плата и средняя производительность труда: компаративный анализ
 • А. Г. Демьянченко. Планирование реализации проектов государственно-частного партнерства в морских портах
 • С. Л. Дубиковский. Теория информационной экономики и развитие информационной экономики в Украине
 • В. Г. Кабанов, К. В. Цеков. Формирование современной парадигмы государственного регулирования национальной экономики
 • Б. Л. Ковалёв. Оценка уровня развития экономики знаний регионов Украины
 • О. В. Ковалёва. Государственно-частное партнерство и его особенности в Украине
 • А. В. Кубатко. Обратные связи в системе адаптации национальной экономики к климатическим изменениям
 • А. М. Лозовая, В. В. Клименко. Развитие адвокатирования конкуренции в условиях информационной экономики
 • Е. С. Нечипай. Государственная поддержка инновационной деятельности технопарков в Украине
 • И. И. Румык. Индикаторы продовольственной безопасности Украины
 • К. С. Степанкевич. Эволюция статистики как фактографического звена в микроосновах современной макроэкономики
 • Н. А. Сушко. Разработка индикаторов определения кризисного состояния (на примере отрасли)
 • О. И. Шапоренко. Пределы государственного вмешательства в экономическую безопасность страны в интеграционный период
 • И. А. Штундер. Мобильность рабочей силы как средство обеспечения эффективной занятости

Раздел ІІ. Финансы

 • Н. И. Ищенко. Материально-технический базис обеспечения финансово-экономических результатов горно-обогатительных комбинатов
 • Е. В. Кравченко. Оценка влияния финансовой структуры предприятия на организацию инвестиционного процесса
 • В. А. Мельник. Особенности функционирования международных финансовых институций на украинском рынке
 • В. П. Онофрийчук. Особенности оценки финансовой безопасности сектора государственных финансов Украины
 • С. М. Плетенецкая. Формирование финансовой стратегии инновационно-активных предприятий
 • Е. И. Тищенко. Реализация защитной функции собственного капитала банковской системы Украины

Раздел III. Международная экономика

 • А. О. Босак, О. Ю. Переста. Неоклассические теории международной экономики: проблемы методологии и направления развития
 • А. И. Горбачук. Экономическая дипломатия как составная национальной и международной экономической безопасности в современной мировой экономической мысли
 • С. В. Ишков. Детерминанты и тенденции развития мировой энергетики
 • Н. В. Кирилюк. Ключевые факторы модернизации экономики европейских стран
 • Э. Е. Радченко. Определение сущности понятия «экспортный потенциал страны»
 • Н. М. Скляр. Оценка современного состояния экспортного контроля Украины при трансферах товаров двойного использования

Раздел IV. Экономика предприятия

 • В. Г. Алькема, М. Н. Третьяк. Анализ инновационного развития промышленных предприятий
 • Е. В. Бычкова. Экономическая сущность экологических аспектов деятельности угледобывающего предприятия и направления её исследования
 • А. А. Близнюк. Анализ методик оценивания экономической безопасности предприятия
 • И. В. Больботенко. Репутация как ключевой фактор влияния на интерфейсную составляющую экономической безопасности субъектов аудиторской деятельности
 • О. Б. Бурова. Особенности развития сельского зеленого туризма в Херсонской области Украины
 • Л. Д. Гармидер. Формирование приоритетных стратегических направлений развития кадрового потенциала торговых предприятий
 • В. М. Кудак. Сбалансированная система показателей Нортона-Каплана в разработке стратегии экономической безопасности страховщика
 • Н. В. Прус. Методологические подходы к оценке уровня экономической безопасности предприятия
 • О. М. Ромашко. Проведение контрольных мероприятий по расходам как фактор обеспечения экономической безопасности предприятия
 • Н. Б. Рошко. Прогнозирование доходов туристических предприятий на основе аддитивного моделирования
 • В. В. Сопко, Ю. В. Сушкова. Влияние срока полезного использования нематериального актива на экономическую безопасность предприятия и способы его определения
 • А. М. Сумец. Установление оптимальной продолжительности жизненного цикла логистической системы в аспекте обеспечения необходимого уровня экономической безопасности предприятия

Раздел V. Менеджмент и маркетинг

 • И. И. Калина. Современная парадигма информационного обеспечения маркетинга инноваций
 • И. И. Павлова. Мотивация основных субъектов деятельности в обеспечении экономической безопасности предприятия
 • А. И. Попов. Формирование алгоритма реинжиниринга логистических бизнес-процессов предприятий пищевой промышленности
 • М. П. Сагайдак. Использование CRM-технологий в концепции внутреннего маркетинга

Раздел VI. Экономико-математические методы

 • Т. В. Иваненко, В. З. Кузьминский. Математическая модель оптимальной структуры кредитного портфеля коммерческого банка
 • В. Р. Кигель. Задача Марковица: обновленная постановка, аналитическое решение, границы и возможные сферы применения аналитического метода

Content

Chapter I. Economic theory

 • A. Bosenko. The priorities of the regional strategy of government regulation over managing and land tenure
 • V. Voronenko. The effectiveness of natural resources restoration in the eco-economic development strategy of the region
 • B. Garin. The average wage and the average productivity: a comparative analysis
 • A. Demyanchenko. The planning of projects implementation of public-private partnership in the seaports
 • S. Dubykivskyi. Information economy theory and information economy development are in Ukraine
 • V. Kabanov, K. Tsekov. Formation of the modern paradigm of the national economy state regulation
 • B. Kovalyov. Methodological approaches to evaluation of development level of knowledge economy of regions of Ukraine
 • O. Kovalyova. Public-private partnership and its features in Ukraine
 • O. Kubatko. Feed-backs in the system of adaptation of national economy to the climatic changes
 • G. Lozova, V. Klymenko. The Development of Competition Advocacy in an Information Economy
 • E. Nechipay. Government support of technoparks innovation activity in Ukraine 27
 • I. Rumyk. The indicators of food security of Ukraine
 • K. Stepankevych. Evolution of Statistics as a Factographical Link in Microfoundations of Modern Macroeconomics
 • N. Sushko. Development of determination indicators of crisis (on the example of industry)
 • O. Shaporenko. Limits of state intervention in the country’s economic security in the integration period
 • І. Shtunder. Mobility of labor force as backer-up effective employment

Chapter II. Finances

 • N. Ishchenko. Material and technical basis to ensure the fi nancial and economic results of mining and processing works
 • О. Kravchenko. Estimation of enterprise fi nancial structure infl uence on organization of investment process
 • V. Melnyk. Characteristics of the international fi nancial institutions activity in the Ukraine market
 • V. Onofriychuk. Peculiarities of Financial security evaluation of public fi nance sector of Ukraine
 • S. Pletenetska. The formation of the fi nancial strategy of innovation active enterprises
 • Н. Tishchenko. Implementation of protective functions of the equity capital of the banking system of Ukraine

Chapter III. International Economics

 • А. Bosak, O. Peresta. Neoclassical international economic theory: methodological problems and direction of development
 • A. Gorbachuk. Economic diplomacy as a part of national and international economic security in today’s world economic thought
 • S. Ishkov. Determinants and tendencies of world energy development
 • N. Kirilyuk. Key Factors of Modernization of the Economy of European Countries
 • E. Radchenko. Defi ning Essence of “Export Potential of the Country“ Concept
 • N. Skliar. Assessment of the current state of Ukraine’s export control for transfers of dual-use goods

Chapter IV. Enterprise Economics

 • V. Alkema, M. Tretyak. Analysis of innovative development of industrial enterprises .
 • E. Bychkova. Economic essence of ecological aspects of coal producer’s activity and ways of its research
 • А. Bliznyuk. Analysis of methods of economic security evaluation
 • I. Bolbotenko. Reputation as a key factor of infl uence on the interface component of economic security auditing entities
 • О. Burova. The Features of Development of Rural Green Tourism in Kherson Region of Ukraine
 • L. Garmider. Priority strategic directions formation of staff potential development of trading enterprises
 • V. Kudak. Norton-Kaplan Balanced Scorecard in developing a strategy for the economic security of the insurer
 • N. Prus. Methodical approaches to an assessment level of economic safety of the enterprise
 • О. Romashko. Conducting audits on expenses as a factor of economic security of the enterprise provision
 • N. Roshko. Profi ts forecasting of tourist enterprises on the basis of the additive design
 • V. Sopko, Y. Sushkova. Influence of the term of intangible asset effective application on the economic security of the company and ways of its determination
 • А. Sumets. Establishing the optimal duration of life cycle logistics system in the aspect of ensuring the necessary level of economic security

Chapter V. Management and Marketing

 • I. Kalina. The modern paradigm of information provision of marketing innovation
 • I. Pavlova. Motivation of key stakeholders in ensuring of economic security of the company
 • A. Popov. Formation of the algorithm of logistics business processes reengineering of the food industry enterprises
 • M. Sagaidak. Use of the CRM-technology in the concept of Internal Marketing.

Chapter VI. Methods of Economics and Mathematical

 • T. Ivanenko, V. Kuzminsky. Mathematical model of optimal loan portfolio structure of commercial bank
 • V. Kigel. The Markowitz problem: updated staging, analytical problem solving, borders and possible areas of analytical method use

Abstracts in PDF (uk-UA, ru-RU, en-EN)

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами