«Правничий вісник Університету «КРОК» №19

 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

 • Abstracts (PDF)

Зміст

Розділ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • А.Й. Француз. Правовий статус політичної опозиції в демократичній державі
 • В.В. Корольова. Теоретико-правові засади забезпечення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні
 • А.Н. Пугачев. Институты прямой демократии в процессе учреждения основного закона: достоинства формы сквозь призму недостатков на практике
 • Т.А. Француз-Яковець. Бікамералізм: поняття, сутність, ключові ознаки
 • В.Ю. Горєлова. Поняття юридичної відповідальності держави перед особою
 • Л.І. Баликіна. Парламентаризм – протидія політичній корупції: аналіз основних аспектів в Україні та Білорусі
 • А.М. Терованесов. Становлення медичного страхування в умовах розвитку непу на території України

Розділ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • М.М. Мацькевич. Міжнародні акти з прав і свобод людини та громадянина
 • С.О. Баран. Сутність медіації при вирішенні господарських спорів та її переваги
 • К.В. Доді. Проблематика правової кваліфікації заворушень усередині держави та ситуацій внутрішньої напруженості
 • В.С. Лук’янець. International Competition Law Enforcement: general approach
 • І.В. Тарасова. Особливості нормативно-правового статусу інституту нотаріату в Україні
 • І.В. Верещінська. Показання свідків у цивільній справі: порівняльний аналіз нормативного регулювання за ЦПК України та Франції

Розділ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРА ТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

 • Ю.Г. Скопненко. Класифікація столиць європейських держав

Розділ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • О.В. Мазур. Дотримання процесуальних строків на досудовому розслідуванні як гарантія законності

Розділ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • O.Д. Caфiн, A.В. Дaцкoв. Ocoбливocтi дeзaдаптaцiйнoгo впливу бoйoвиx дій нa мoтивaцiйнo-cмиcлoву cфeру ocoбиcтocтi її учасника
 • В.A. Шимкo, Я.І. Мeльник. Тeoрeтичний aнaлiз нaукoвиx пiдxoдiв i концепцій дeвiaнтнoї пoвeдiнки ocoбиcтocтi у психології
 • І.А. Бурлакова. Формування здорового стилю життя майбутніх спеціалістів як вагома передумова їхнього професійного здоров’я
 • Ю.Л. Вітомський. Особистість керівника приватного охоронного підприємства та її вплив на соціально-психологічний клімат у колективі
 • О.О. Горова. Психологічні умови становлення майбутнього фахівця в галузі будівництва та архітектури в умовах ВНЗ
 • І.В. Сингаївська. Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 1)
 • М.М. Філоненко. Комплексне дослідження особистісних структур майбутнього лікаря
 • К.Ю. Охотницька. Вплив психологічних чинників на формування відданості організації у персоналу державної служби зайнятості
 • А.П. Фролов. Соціально-психологічні аспекти комунікативної взаємодії у віртуальній реальності
 • О.І. Ястребов. Дослідження особливостей комунікативної взаємодії в соціальній мережі «VK»

Содержание

Раздел 1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА; ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО. ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

 • А.И. Француз. Правовой статус политической оппозиции в демократическом государстве
 • В.В. Королева. Теоретико-правовые основы обеспечения права человека и гражданина на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду в Украине
 • А.Н. Пугачев. Институты прямой демократии в процессе учреждения основного закона: достоинства формы сквозь призму недостатков на практике
 • Т.А. Француз-Яковец. Бикамерализм: понятие, сущность, ключевые признаки
 • В.Ю. Горелова. Понятие юридической ответственности государства перед личностью
 • Л.И. Балыкина. Парламентаризм – противодействие политической коррупции: анализ основных аспектов в Украине и Беларуси
 • А.М. Терованесов. Становление медицинского страхования в условиях развития нэпа на территории Украины

Раздел 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО, ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

 • Н.М. Мацкевич. Международные акты по правам и свободам человека и гражданина
 • С.А. Баран. Сущность медиации при разрешении хозяйственных споров и ее преимущества
 • К.В. Доди. Проблематика правовой квалификации беспорядков внутри страны и ситуаций внутренней напряженности
 • В.С. Лукьянец. Международно-правовые основы регулирования конкурентных отношений
 • И.В. Тарасова. Особенности нормативно-правового статуса института нотариата в Украине
 • И.В. Верещинская. Показания свидетелей по гражданскому делу: сравнительный анализ нормативного регулирования по ГПК Украины и Франции

Раздел 3. ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО; ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

 • Ю.Г. Скопненко. Классификация столиц европейских государств

Раздел 4. КРИМИНАЛЬНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; КРИМИНАЛЬНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. КРИМИНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 • А.В. Мазур. Соблюдение процессуальных сроков на досудебном расследовании как гарантия законности

Раздел 5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ

 • O.Д. Caфин, A.В. Дaцкoв. Ocoбeннocти дeзaптaцiйнoгo влияния бoeвыx дeйcтвий нa мoтивaциoннo-cмыcлoвую cфeру личнocти ee учacтникa
 • В.A. Шимкo, Я.И. Мeльник. Тeoрeтичecкий aнaлиз нaучныx пoдxoдoв и кoнцeпцiй дeвиaнтнoгo пoвeдeния личнocти в пcиxoлoгии
 • И.А. Бурлакова. Формирование здорового образа жизни будущих специалистов как весомая предпосылка их профессионального здоровья
 • Ю.Л. Витомский. Личность руководителя частного охранного предприятия и ее влияние на социально-психологический климат в коллективе
 • Е.А. Горовая. Психологические условия становления будущего специалиста в области строительства и архитектуры в условиях вуза
 • И.В. Сингаевская. Теоретический анализ проблемы профессиональной успешности преподавателя высшего учебного заведения (часть 1)
 • М.М. Филоненко. Комплексное исследование личностных структур будущего врача
 • К.Ю. Охотницкая. Влияние психологических факторов на формирование преданности организации у персонала государственной службы занятости
 • А.П. Фролов. Социально-психологические аспекты коммуникативного взаимодействия в виртуальной реальности
 • А.И. Ястребов. Исследование особенностей коммуникативного взаимодействия в социальной сети «VK»

Contents

Part 1. THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW; HISTORY OF POLITICAL AND LEGAL DOCTRINE. CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW. PHILOSOPHY OF LAW

 • A. Frantsuz. Legal status of the political opposition in a democracy
 • V.V. Koroleva. Theoretical legal bases of providing of human and citizen rights on safe for life and health environment
 • A.N. Pugachev. Institutions of direct democracy in the establishment process of the basic law: advantages of form through a prism of shortcomings in practice
 • T. Frantsuz-Yakovets. Bicameralism: the concept, the essence, the key features
 • V.Y. Gorelovа. The notion of legal responsibility of the state in the face
 • L. Balykina. Particular aspects of the formation and development of parliamentarism in the Republic of Belarus
 • A.Terovanesov. The formation medical insurance in conditions development of the NEP in Ukraine

Part 2. CIVIL LAW AND CIVIL PROCEDURE LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW. INTERNATIONAL LAW. COMMERCIAL LAW, COMMERCIAL PROCEDURE LAW

 • M.M. Matskevich. International acts are on rights and freedoms of man and citizen
 • C. Dodi. Challenges of legal qualification of internal disturbances and situations of internal tensions
 • V.S. Lukianets. International Competition Law Enforcement: general approach
 • I. Tarasova. Features of the legal status of the Institute of Notaries in Ukraine
 • I. Vereshchinska. Witness testimony in the civil case: comparative analysis of regulatory control by GIC of Ukraine and France

Part 3. LABOR LAW; LAW OF SOCIAL SECURITY. ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE; FINANCIAL LAW; INFORMATION LAW. LAND LAW

 • Y.G. Skopnenko. The classification of European capitals

Part 4. CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; PENAL LAW. CRIMINAL PROCEDURE AND CRIMINALISTICS; FORENSIC; OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY

 • O. Mazur. Compliance with procedural periods during prejudicial inquiry, as a guarantee of legality

Part 5. CURRENT ISSUES OF PSYCHOLOGY

 • O.D. Safin, A.C. Datskov. Features decapitating impact of hostilities on motivationally-semantic sphere of the personality of its members
 • V.A. Shimko, J.I. Melnik. Theoretical analysis of scientific approaches and conceptsdeviant behavior in psychology
 • I. Burlakova. Formation of healthy lifestyle future professionals as an important prerequisite for their occupational health
 • Y. Vitomsky. The identity of the head of the private security company and its impact on the socio-psychological climate in the team
 • O.O. Gorova. Psychological conditions of formation of future specialists in the field of construction and architecture in the University
 • I. Syngaivska. Theoretical survey of higher educational institution teacher professional success rate issue
 • M.M. Filonenko. Integrated research personality structure of future doctors
 • K. Оkhotnytska. The impact of psychologycal factors on the formation of the state employment service staff’s organization commitment
 • A.P. Frolov. The social and psychological aspects of communicative interaction in virtual reality
 • A.I. Jastrebov. Investigation of communicative interaction features in the “VK” social network

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами