«Правничий вісник Університету «КРОК» №20

 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

 • Abstracts (PDF)

Зміст

Розділ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕН Ь. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • А.Й. Француз «Особливості компетенції Конституційного Суду України у сфері забезпечення прав та свобод людини і громадянина в країні
 • В.А. Козенюк Исторические и правовые аспекты социального насилия начала ХХ века
 • В.А. Тимошенко Правові засоби боротьби з економічними загрозами українській державності
 • В.А. Ященко До питання про методологію теорії держави та права
 • І.Р. Вітик Україна чи Росія: яка держава є фашистською?
 • А.M. Коваль Законодавча обумовленість упровадження терміна «охороноздоровче право» в правове поле України
 • М.М. Корінний Про роль іраномовних етносів у становленні та розвитку Стародавньої та Середньовічної України-Руси (аналіз новітньої історіографії проблеми) (І тис. до н.е. – І тис. н.е.)
 • А.Н. Пугачев Институты прямой демократии в процессе учреждения основного закона: достоинства формы сквозь призму недостатков на практике (окончание)
 • Т.А. Француз-Яковець Фактори, що впливають на формування двопалатної структури парламенту в європейських унітарних державах і перспективи введення двопалатного парламенту в Україні
 • В.В. Чумак, Б.В. Бернадський Теоретико-правовий аналіз понять «національна безпека» і «державна безпека»
 • Л.І. Баликіна Порівняльний аналіз основних аспектів парламентаризму в процесі державного будівництва в Україні та Білорусі після проголошення незалежності
 • І.О. Панчук Аналіз політико-правових аспектів громадянської правосвідомості

Розділ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • С.О. Баран Види юридичної відповідальності військовослужбовців
 • В.Ю. Горєлова До питання правового захисту комерційної таємниці під час аудиторської перевірки в Україні
 • К.В. Доді Роль Римського статуту Міжнародного кримінального суду в розвитку норм права, що стосуються неміжнародних збройних конфліктів
 • В.С. Лук’янець Сучасні концептуальні підходи до визначення поняття «конкуренція»: міжнародно-правовий аспект
 • Н.І. Проців, Л.І. Паращенко Механізм використання практики Європейського суду з прав людини судами України в межах цивільної юрисдикції

Розділ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

 • О.М. Пижов Основні аспекти державного регулювання фармацевтичної діяльності в Україні

Розділ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНОРОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • О.А. Губська До проблеми дотримання прав неповнолітніх при обранні щодо них запобіжних заходів
 • О.В. Мазур Проблеми функціонування інституту слідчого судді
 • І.В. Тарасова Проблемні питання кримінального провадження у формі приватного обвинувачення в кримінальному процесі України

Розділ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • В.І. Алещенко, Ю.В. Каменюк Досвід формування патріотизму як ціннісної орієнтації особистості військовослужбовця в арміях провідних країн світу
 • O.Д. Caфiн, Ю.О. Тептюк Феноменологічний аналіз наукових підходів до теоретичних моделей стресу та психологічні характеристики стресостійкості особистості
 • І.А. Бурлакова Суб’єктність як основа психологічного супроводу забезпечення професійного здоров’я майбутніх спеціалістів
 • Т.В. Дектярьова Забезпечення психологічної безпеки освітнього середовища вищих навчальних закладів в умовах реформування системи освіти
 • Н.М. Мась, Н.А. Сторожук Ігрова концепція повсякденної взаємодії людини
 • І.В. Сингаївська Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 2)
 • В.Є. Шевченко Психологічний зміст структури діяльності персоналу інформаційно-аналітичних підрозділів розвідувального органу Міністерства оборони України
 • О.Б. Дубчак Проблема організації викладання психології на засадах диференціації та індивідуалізації в закладах післядипломної педагогічної освіти
 • М.О. Мосьпан Емпіричне дослідження особливостей розвитку здібностей до саморегуляції у конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності
 • Н.В. Наконечна Методи діагностики та корекції організаційної культури приватного навчального закладу
 • В.С. Савченко Аналіз психологічних особливостей особистості, яка скоїла злочин у сфері використання комп’ютерних технологій, і визначення відповідних передумов

Содержание

Раздел 1. ТЕОРИЯ И СТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА; ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО. ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

 • А.И. Француз Особенности компетенции Конституционного Суда Украины в сфере обеспечения прав и свобод человека и гражданина в стране
 • В.O. Козенюк Исторические и правовые аспекты социального насилия начала XX века
 • В.А. Тимошенко Правовые средства борьбы с экономическими угрозами украинской государственности
 • В.А. Ященко К вопросу о методологии теории государства и права
 • Витык И.Р. Украина или Россия, какое государство есть фашистским?
 • А.Н. Коваль Законодательное обоснование внедрения термина «здравоохранительное право» в правовое поле Украины
 • М.М. Коринный О роли ираноязычных этносов в становлении и розвитии Древней и Средневековой Украины-Руси (І тыс. до н.э. – І тыс. н.э.) (анализ новейшей историографии проблемы)
 • А.Н. Пугачев Институты прямой демократии в процессе учреждения основного закона: достоинства формы сквозь призму недостатков на практике
 • Т.А. Француз-Яковец Факторы, влияющие на формирование двухпалатной структуры парламента в европейских унитарных государствах и перспективы введения двухпалатного парламента в Украине
 • В.В. Чумак, Б.В. Бернадский Теоретико-правовой анализ понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность»
 • Л.И. Балыкина Сравнительный анализ основных аспектов парламентаризма в процессе государственного строительства в Украине и Беларуси после провозглашения независимости
 • И.О. Панчук Анализ политико-правовых аспектов гражданского правосознания

Раздел 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО, ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

 • С.А. Баран Виды юридической ответственности военнослужащих
 • В.Ю. Горелова К вопросу правовой защиты коммерческой тайны во время аудиторской проверки в Украине
 • К.В. Доди Роль Римского статута Международного уголовного суда в развитии норм права, касающихся немеждународных вооруженных конфликтов
 • В.С. Лукьянец Современные концептуальные подходы определения понятия «конкуренция»: международно-правовой аспект
 • Н.И. Процив, Л.И. Паращенко Механизм использования практики Европейского суда по правам человека судами Украины в пределах гражданской юрисдикции

Раздел 3. ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО; ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО; АГРАРНОЕ ПРАВО; ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО

 • А.М. Пыжов Основные аспекты государственного регулирования фармацевтической деятельности в Украине

Раздел 4. КРИМИНАЛЬНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; КРИМИНАЛЬНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. КРИМИНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 • Е.А. Губская К проблеме соблюдения прав несовершеннолетних при избрании в отношении них меры пресечения
 • А.В. Мазур Проблемы функционирования института следственного судьи
 • И.В. Тарасова Проблемные вопроси уголовного производства в форме частного обвинения в уголовном процессе Украины

Раздел 5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ

 • В.И. Алещенко, Ю.В. Каменюк Опыт формирования патриотизма как ценностной ориентации личности военнослужащего в армиях передовых стран мира
 • А.Д. Сафин, Ю.А. Тептюк Феноменологический анализ научных подходов к теоретическим моделям стресса и психологические характеристики стрессоустойчивости личности
 • И.А. Бурлакова Субъектность как основа психологического сопровождения обеспечения профессионального здоровья будущих специалистов Т.В. Дектярева Обеспечение психологической безопасности образовательной среды высших учебных заведений в условиях реформирования системы образования
 • Н.Н. Мась, Н.А. Cторожук Игровая концепция повседневного взаимодействия человека
 • И.В. Сингаевская Теоретический анализ проблемы профессиональной успешности преподавателя высшего учебного заведения
 • В.Е. Шевченко Психологическое содержание структуры деятельности персонала информационно-аналитических подразделений разведывательного органа Министерства обороны Украины
 • Е.Б. Дубчак Проблема организации обучения психологии на основах дифференциации и индивидуализации в учреждениях последипломного педагогического образования
 • Н.А. Мосьпан Эмпирическое исследование особенностей развития способностей к саморегуляции в конфликтных ситуациях педагогической деятельности
 • Н.В. Наконечная Методы диагностики и коррекции организационной культуры частного учебного заведения
 • В.С. Савченко Анализ психологических особенностей личности, совершившей преступление в сфере использования компьютерных технологий, и определение соответствующих предпосылок

Contents

Part 1. THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW; HISTORY OF POLITICAL AND LEGAL DOCTRINE. CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW. PHILOSOPHY OF LAW

 • A. Frantsuz Features of the Constitutional Court’s of Ukraine jurisdiction in the field of human and citizen’s rights and freedoms protection in Ukraine
 • V. Kozeniuk Historical and legal aspects of social violence of early XX century
 • V.A. Tymoshenko The legal means to combat the economic threats to Ukrainian statehood
 • V. Yaschenko On the methodology of the theory of state and law
 • I.R. Vityk Ukraine or Russia, which of these two countries is a fascist one?
 • A.N. Koval The legal authority for the implementation of the term “Health Law” in the legal field of Ukraine
 • M.M. Korinnyi The role of Iranian ethnos in the incipience and development in Ancient and Medieval of Ukraine-Rus’ (I B.C. – I A.D.) – analyzis of the current historiography
 • A.N. Pugachev Institutions of direct democracy in the establishment process of the basic law: advantages of form through a prism of shortcomings in practice
 • T. Frantsuz-Yakovets Factors that influence the formation of a bicameral parliamentary structure in European unitary states and prospects of introduction of bicameral parliament in Ukraine
 • V. Chumak, B. Bernadsky Theoretical and legal analysis of the concepts of national security and state security
 • L. Balykina Comparative analysis of the main aspects of parliamentarism in the process of state development after declaration of independence in Ukraine and Belarus
 • І. Panchuk The analysis of the political and law aspects of civil legal consciousness

Part 2. CIVIL LAW AND CIVIL PROCEDURE LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW. INTERNATIONAL LAW. COMMERCIAL LAW, COMMERCIAL PROCEDURE LAW

 • S. Baran Types of legal liability of servicemen
 • V.Y. Gorelovа On the issue of legal protection of trade secrets during the audit in Ukraine
 • C. Dodi The role of the Rome Statute of International Criminal Court (ICC) in the development of the international law regulation applicable to non-international armed conflicts
 • V.S. Lukianet Definition of the competition: contemporary concepts and international law approach
 • N.I. Protsiv, L.I. Paraschenko The mechanism of application the practice of European Court of Human Rights in civil proceedings by courts of Ukraine

Part 3. LABOR LAW; LAW OF SOCIAL SECURITY. ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE; FINANCIAL LAW; INFORMATION LAW. LAND LAW; AGRICULTURAL LAW; ECOLOGICAL LAW; LAW OF NATURAL RESOURCES

 • O.M. Pyzhov Main aspects of pharmaceutical activity state control in Ukraine

Part 4. CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY; PENAL LAW. CRIMINAL PROCEDURE AND CRIMINALISTICS; FORENSIC; OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY

 • O.A. Gubska On the problem of the rights of minors in the election on their precautions
 • O. Mazur Problems of functioning of institute of investigating judge
 • I. Tarasova Problem questions of the criminal proceeding in private prosecution in criminal procedure in Ukraine

Part 5. CURRENT ISSUES OF PSYCHOLOGY

 • V. I. Aleshchenko, Y.V. Kamenyuki Experience of forming of patriotism as to the valued orientation of personality of serviceman in advansed armies of the world countries
 • O.D. Safin, Y.A. Teptuk Phenomenological analysis of scientific approaches in theoretical models of stress and psychological stress resistance characteristics of personality
 • I. Burlakova Subjectivity as the basis of psychological support to ensure of occupational health the future specialists
 • T.V. Dektyariova Providing psychological safety of the educational environment of higher education institutions in terms of reforming the system of education
 • N. Mas, N. Storozhuk Game Concept of Everyday Interpersonal Interaction
 • I. Syngaivska Theoretical Survey Of Higher Educational Institution Teacher Professional Success Rate Issue
 • V. Shevchenko Psychological Content of Staff Performance Structure of Information-and-Analytical Units of Intelligence Agency of the Ministry of Defense of Ukraine
 • O.B. Dubchak The problem of organization of teaching psychology at the basis of differentiation and individualization at postgraduate pedagogical education schools
 • M. Mospan Empirical Study of Self-Direction Ability Development Peculiarities in Conflict Situation in Terms of Educational Work
 • N.V. Nakonechna Methods of diagnosis and correction of the current corporateculture of the private school
 • V.S. Savchenko The analysis of the psychology of personality, committed a crime in the use of computer technology and the definition of psychological prerequisites of wrongful conduct in this area

Abstracts in PDF (uk-UA, ru-RU, en-EN)

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами